↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Genezo

Ĉapitro 10

1 Jen estas la generaciaro de la filoj de Noa: Ŝem, Ĥam, kaj
Jafet. Kaj naskiĝis al ili filoj post la diluvo.

2 La filoj de Jafet: Gomer kaj Magog kaj Madaj kaj Javan kaj
Tubal kaj Meŝeĥ kaj Tiras. 3 Kaj la filoj de Gomer: Aŝkenaz kaj
Rifat kaj Togarma. 4 Kaj la filoj de Javan: Eliŝa kaj Tarŝiŝ,
Kitim kaj Dodanim. 5 De ĉi tiuj dissemiĝis la insuloj da popoloj
en siaj landoj, ĉiu laŭ sia lingvo, laŭ siaj gentoj kaj nacioj.

6 Kaj la filoj de Ĥam: Kuŝ kaj Micraim kaj Put kaj Kanaan. 7 Kaj
la filoj de Kuŝ: Seba kaj Ĥavila kaj Sabta kaj Raama kaj Sabteĥa;
kaj la filoj de Raama; Ŝeba kaj Dedan. 8 Kaj Kuŝ naskigis
Nimrodon, kiu komencis esti potenca sur la tero. 9 Li estis
potenca ĉasisto antaŭ la Eternulo; tial oni diras: Kiel Nimrod,
potenca ĉasisto antaŭ la Eternulo. 10 Kaj la komenco de lia regno
estis Babel kaj Ereĥ kaj Akad kaj Kalne en la lando Ŝinar. 11 El
ĉi tiu lando li eliris en Asirion kaj konstruis la urbojn Nineve
kaj Reĥobot kaj Kalaĥ, 12 kaj Resen inter Nineve kaj Kalaĥ (ĝi
estis la granda urbo). 13 Kaj Micraim naskigis la Ludidojn kaj la
Anamidojn kaj la Lehabidojn kaj la Naftuĥidojn 14 kaj la
Patrusidojn kaj la Kasluĥidojn (de kiuj devenis la Filiŝtoj) kaj
la Kaftoridojn.

15 Kaj de Kanaan naskiĝis Cidon, lia unuenaskito, kaj Ĥet, 16 kaj
la Jebusidoj kaj la Amoridoj kaj la Girgaŝidoj 17 kaj la Ĥividoj
kaj la Arkidoj kaj la Sinidoj 18 kaj la Arvadidoj kaj la
Cemaridoj kaj la Ĥamatidoj; kaj poste la gentoj Kanaanaj disiĝis.
19 Kaj la limoj de la Kanaanidoj estis de Cidon ĝis Gerar kaj
Gaza, ĝis Sodom kaj Gomora, Adma kaj Ceboim ĝis Laŝa. 20 Tio
estas la filoj de Ĥam laŭ siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj
kaj nacioj.

21 Naskiĝis infanoj ankaŭ al Ŝem, la patro de ĉiuj Eberidoj, pli
maljuna frato de Jafet. 22 La filoj de Ŝem: Elam kaj Aŝur kaj
Arpaĥŝad kaj Lud kaj Aram. 23 Kaj la filoj de Aram: Uc kaj Ĥul
kaj Geter kaj Maŝ. 24 Kaj al Arpaĥŝad naskiĝis Ŝelaĥ, kaj al
Ŝelaĥ naskiĝis Eber. 25 Kaj al Eber naskiĝis du filoj: la nomo de
unu estis Peleg, ĉar dum lia vivo dividiĝis la tero; kaj la nomo
de lia frato estis Joktan. 26 Kaj al Joktan naskiĝis Almodad kaj
Ŝelef kaj Ĥacarmavet kaj Jeraĥ 27 kaj Hadoram kaj Uzal kaj Dikla
28 kaj Obal kaj Abimael kaj Ŝeba 29 kaj Ofir kaj Ĥavila kaj
Jobab. Ĉiuj ĉi tiuj estis filoj de Joktan. 30 Kaj ilia loĝloko
estis de Meŝa ĝis Sefar, la orienta monto. 31 Tio estas la filoj
de Ŝem laŭ siaj gentoj kaj lingvoj, en siaj landoj, laŭ siaj
nacioj.

32 Tio estas la gentoj de la filoj de Noa, laŭ siaj generacioj,
en siaj nacioj; kaj de ili disiĝis la popoloj sur la tero post la
diluvo.

Sekva Ĉapitro →