↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Genezo

Ĉapitro 24

1 Kaj Abraham estis maljuna kaj en profunda aĝo. Kaj la Eternulo
benis Abrahamon en ĉio. 2 Kaj Abraham diris al sia sklavo, la
administranto de lia domo, kiu regis ĉion, kio apartenis al li:
Metu vian manon sub mian femuron; 3 kaj mi ĵurigas vin per la
Eternulo, la Dio de la ĉielo kaj la Dio de la tero, ke vi ne
prenos edzinon por mia filo el la filinoj de la Kanaanidoj, inter
kiuj mi loĝas; 4 sed en mian landon kaj en mian patrujon vi iros
kaj vi prenos edzinon por mia filo Isaak. 5 Kaj la sklavo diris
al li: Eble la virino ne volos iri kun mi en ĉi tiun landon; ĉu
mi tiam devas revenigi vian filon en la landon, el kiu vi eliris?
6 Kaj Abraham diris al li: Gardu vin, ne revenigu mian filon
tien. 7 La Eternulo, la Dio de la ĉielo, kiu prenis min el la
domo de mia patro kaj el mia patrujo, kaj diris al mi kaj ĵuris
al mi, dirante: Al via idaro Mi donos ĉi tiun landon--Li sendos
Sian anĝelon antaŭ vi, kaj vi prenos edzinon por mia filo el tie.
8 Kaj se la virino ne volos iri kun vi, tiam vi fariĝos libera de
ĉi tiu mia ĵuro; nur mian filon ne revenigu tien. 9 Kaj la sklavo
metis sian manon sub la femuron de sia sinjoro Abraham kaj ĵuris
al li pri tiu afero. 10 Kaj la sklavo prenis dek kamelojn el la
kameloj de sia sinjoro, kaj li iris; kaj ĉiaj bonaĵoj de lia
sinjoro estis en liaj manoj. Kaj li leviĝis kaj iris
Mezopotamion, al la urbo Naĥor. 11 Kaj li genuigis la kamelojn
ekstere de la urbo, ĉe puto kun akvo, en vespera tempo, en la
tempo, kiam eliras la virinoj, por ĉerpi akvon. 12 Kaj li diris:
Ho Eternulo, Dio de mia sinjoro Abraham, sukcesigu min hodiaŭ kaj
faru favorkoraĵon al mia sinjoro Abraham. 13 Jen mi staras apud
la fonto da akvo, kaj la filinoj de la urbanoj eliras, por ĉerpi
akvon; 14 kaj la junulinon, al kiu mi diros: Volu klini vian
kruĉon, ke mi trinku, kaj ŝi diros: Trinku, kaj mi trinkigos
ankaŭ viajn kamelojn--ŝin Vi destinis por Via sklavo Isaak; kaj
per tio mi sciiĝos, ke Vi faris favorkoraĵon al mia sinjoro. 15
Kaj antaŭ ol li finis paroli, jen eliras Rebeka, kiu estis
naskita al Betuel, la filo de Milka, edzino de Naĥor, frato de
Abraham; kaj ŝia kruĉo estis sur ŝia ŝultro. 16 Kaj la junulino
estis tre belaspekta, virgulino, kiun ankoraŭ ne ekkonis viro.
Kaj ŝi malsupreniris al la fonto kaj plenigis sian kruĉon kaj
iris supren. 17 Kaj la sklavo kuris al ŝi renkonte, kaj diris:
Volu lasi min trinki iom da akvo el via kruĉo. 18 Kaj ŝi diris:
Trinku, mia sinjoro; kaj ŝi rapide mallevis la kruĉon sur sian
manon, kaj ŝi donis al li trinki. 19 Kaj kiam ŝi sufiĉe lin
trinkigis, ŝi diris: Ankaŭ por viaj kameloj mi ĉerpos, ĝis ili
finos trinki. 20 Kaj rapide ŝi elverŝis el sia kruĉo en la
trinkujon, kaj kuris denove al la puto, por ĉerpi por ĉiuj liaj
kameloj. 21 Kaj la viro admiris ŝin silente, por konvinkiĝi, ĉu
la Eternulo prosperigis lian vojon aŭ ne. 22 Kaj kiam la kameloj
ĉesis trinki, tiam la viro prenis oran ringon, havantan la pezon
de duono de siklo, kaj du braceletojn por ŝiaj manoj, havantajn
la pezon de dek sikloj da oro. 23 Kaj li diris: Kies filino vi
estas? volu diri al mi; ĉu en la domo de via patro estas loko por
ni, por tradormi la nokton? 24 Kaj ŝi diris al li: Mi estas
filino de Betuel, filo de Milka, kiun ŝi naskis al Naĥor. 25 Kaj
ŝi diris al li: Ankaŭ da pajlo kaj da furaĝo ni havas multe, kaj
ankaŭ lokon, por ke vi tradormu la nokton. 26 Kaj la viro
kliniĝis kaj faris adoron al la Eternulo. 27 Kaj li diris:
Glorata estu la Eternulo, la Dio de mia sinjoro Abraham, kiu ne
lasis sen Sia favorkoreco kaj vereco mian sinjoron. Per la vojo,
kiun mi iris, la Eternulo alkondukis min al la domo de la frato
de mia sinjoro. 28 Kaj la junulino kuris, kaj rakontis tiujn
aferojn en la domo de sia patrino. 29 Kaj Rebeka havis fraton,
kiu estis nomata Laban. Kaj Laban kuris al la viro eksteren, al
la fonto. 30 Kaj kiam li vidis la ringon kaj la braceletojn sur
la manoj de sia fratino, kaj kiam li aŭdis la vortojn de sia
fratino Rebeka, kiu diris: Tiel parolis kun mi tiu viro--tiam li
iris al la viro, kaj jen tiu staras ĉe la kameloj apud la fonto.
31 Kaj li diris: Venu, benita de la Eternulo; kial vi staras
ekstere? mi pretigis la domon kaj ankaŭ lokon por la kameloj. 32
Kaj li venigis la viron en la domon, kaj malligis la kamelojn,
kaj donis pajlon kaj furaĝon al la kameloj, kaj akvon por lavi
liajn piedojn, kaj la piedojn de la homoj, kiuj estis kun li. 33
Kaj estis metita antaŭ li manĝo; sed li diris: Mi ne manĝos,
antaŭ ol mi diros mian aferon. Kaj tiu diris: Parolu. 34 Kaj li
diris: Sklavo de Abraham mi estas. 35 Kaj la Eternulo forte benis
mian sinjoron, kaj li fariĝis granda; kaj Li donis al li ŝafojn
kaj bovojn kaj arĝenton kaj oron kaj sklavojn kaj sklavinojn kaj
kamelojn kaj azenojn. 36 Kaj Sara, la edzino de mia sinjoro,
naskis filon al mia sinjoro, kiam ŝi maljuniĝis; kaj li donis al
li ĉion, kion li havis. 37 Kaj mia sinjoro ĵurigis min, dirante:
Ne prenu edzinon por mia filo el la filinoj de la Kanaanidoj, en
kies lando mi loĝas. 38 Nur al la domo de mia patro iru kaj al
mia familio, kaj prenu edzinon por mia filo. 39 Kaj mi diris al
mia sinjoro: Eble la virino ne volos iri kun mi? 40 Kaj li diris
al mi: La Eternulo, antaŭ kiu mi iradis, sendos Sian anĝelon kun
vi kaj sukcesigos vian vojon; kaj vi prenos edzinon por mia filo
el mia familio kaj el la domo de mia patro. 41 Tiam vi estos
libera de mia ĵuro, kiam vi venos al mia familio; kaj se ili ne
donos al vi, vi estos libera de mia ĵuro. 42 Kaj mi venis hodiaŭ
al la fonto, kaj mi diris: Eternulo, Dio de mia sinjoro Abraham!
ho, se Vi volus sukcesigi mian vojon, kiun mi nun iras! 43 Jen mi
staras apud la fonto da akvo; la virgulino, kiu eliros, por
ĉerpi, kaj al kiu mi diros: Lasu min trinki iom da akvo el via
kruĉo, 44 kaj kiu diros al mi: Trinku vi, kaj ankaŭ por viaj
kameloj mi ĉerpos--tio estas la virino, kiun la Eternulo destinis
por la filo de mia sinjoro. 45 Antaŭ ol mi finis paroli en mia
koro, jen Rebeka eliras, kaj ŝia kruĉo estas sur ŝia ŝultro; kaj
ŝi malsupreniris al la fonto kaj ĉerpis. Kaj mi diris al ŝi: Volu
trinkigi min. 46 Kaj rapide ŝi deprenis sian kruĉon de la ŝultro,
kaj diris: Trinku, kaj ankaŭ viajn kamelojn mi trinkigos. Kaj mi
trinkis, kaj ankaŭ la kamelojn ŝi trinkigis. 47 Kaj mi demandis
ŝin, kaj mi diris: Kies filino vi estas? Kaj ŝi diris: Filino de
Betuel, filo de Naĥor, kiun naskis al li Milka. Kaj mi metis la
ringon sur ŝian nazon kaj la braceletojn sur ŝiajn manojn. 48 Kaj
mi kliniĝis kaj faris adoron al la Eternulo, kaj mi gloris la
Eternulon, la Dion de mia sinjoro Abraham, kiu kondukis min per
ĝusta vojo, por ke mi prenu la filinon de la frato de mia sinjoro
por lia filo. 49 Kaj nun se vi volas fari favorkoraĵon kaj
ĝustaĵon al mia sinjoro, diru al mi; kaj se ne, vi ankaŭ diru al
mi, kaj mi turnos min dekstren aŭ maldekstren. 50 Tiam respondis
Laban kaj Betuel, kaj diris: De la Eternulo venis ĉi tiu afero;
ni ne povas diri al vi ion malbonan aŭ bonan. 51 Jen Rebeka estas
antaŭ vi; prenu ŝin kaj iru, kaj ŝi estu edzino al la filo de via
sinjoro, kiel diris la Eternulo. 52 Kaj kiam la sklavo de Abraham
aŭdis iliajn vortojn, li kliniĝis ĝis la tero al la Eternulo. 53
Kaj la sklavo elprenis arĝentaĵojn kaj oraĵojn kaj vestojn kaj
donis al Rebeka; kaj donacojn li donis al ŝia frato kaj al ŝia
patrino. 54 Kaj manĝis kaj trinkis li kaj la homoj, kiuj estis
kun li, kaj ili tradormis tie la nokton. Kaj kiam ili leviĝis
matene, li diris: Lasu min for al mia sinjoro. 55 Tiam ŝia frato
kaj ŝia patrino diris: La junulino restu kun ni almenaŭ dek
tagojn, poste vi iros. 56 Kaj li diris al ili: Ne retenu min, ĉar
la Eternulo sukcesigis mian vojon. Lasu min for, kaj mi iros al
mia sinjoro. 57 Kaj ili diris: Ni vokos la junulinon, kaj ni
demandos, kion ŝi diros. 58 Kaj ili alvokis Rebekan, kaj diris al
ŝi: Ĉu vi iros kun ĉi tiu viro? Kaj ŝi diris: Mi iros. 59 Kaj ili
forsendis sian fratinon Rebeka kaj ŝian nutrintinon kaj la
sklavon de Abraham kaj liajn homojn. 60 Kaj ili benis Rebekan,
kaj diris al ŝi: Nia fratino! miloj da miloj elkresku el vi, kaj
via idaro posedu la pordegojn de siaj malamikoj. 61 Kaj leviĝis
Rebeka kaj ŝiaj servistinoj kaj sidiĝis sur la kameloj, kaj ili
iris post tiu viro; kaj la sklavo prenis Rebekan kaj foriris. 62
Kaj Isaak venis de la vojo, kiu kondukas al la puto de la
Vivanto-Vidanto; li loĝis en la suda lando. 63 Kaj Isaak eliris,
por mediti sur la kampo, kiam komenciĝis vespero; kaj li levis
siajn okulojn kaj vidis, ke jen venas kameloj. 64 Kaj Rebeka
levis siajn okulojn, kaj ŝi ekvidis Isaakon kaj desaltis de la
kamelo. 65 Kaj ŝi diris al la sklavo: Kiu estas tiu viro, kiu
iras sur la kampo renkonte al ni? Kaj la sklavo diris: Tio estas
mia sinjoro. Kaj ŝi prenis la kovrotukon kaj kovris sin. 66 Kaj
la sklavo rakontis al Isaak ĉion, kion li faris. 67 Kaj Isaak
enkondukis ŝin en la tendon de sia patrino Sara; kaj li prenis
Rebekan, kaj ŝi fariĝis lia edzino, kaj li ekamis ŝin. Kaj Isaak
konsoliĝis pri sia patrino.


Sekva Ĉapitro →