↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Readmono

Ĉapitro 6

1 Kaj jen estas la ordonoj, la leĝoj, kaj la reguloj, kiujn la
Eternulo, via Dio, ordonis instrui al vi, por ke vi plenumadu
ilin en la lando, en kiun vi transiras, por ekposedi ĝin; 2 por
ke vi timu la Eternulon, vian Dion, observante ĉiujn Liajn leĝojn
kaj Liajn ordonojn, kiujn mi ordonas al vi, vi kaj via filo kaj
la filo de via filo, dum via tuta vivo, por ke vi longe vivu. 3
Aŭskultu do, Izrael, kaj observu, ke vi plenumu, por ke estu al
vi bone, kaj por ke vi tre multiĝu, kiel diris al vi la Eternulo,
la Dio de viaj patroj, en la lando, en kiu fluas lakto kaj mielo.

4 Aŭskultu, ho Izrael! la Eternulo, nia Dio, la Eternulo estas
unu sola. 5 Kaj amu la Eternulon, vian Dion, per via tuta koro
kaj per via tuta animo kaj per via tuta forto. 6 Kaj ĉi tiuj
vortoj, kiujn mi ordonas al vi hodiaŭ, estu en via koro; 7 kaj
ripetadu ilin al viaj infanoj, kaj parolu pri ili, kiam vi sidas
en via domo kaj kiam vi iras sur vojo kaj kiam vi kuŝiĝas kaj
kiam vi leviĝas; 8 kaj alligu ilin kiel signon al via mano, kaj
ili estu kiel memorigaĵo inter viaj okuloj; 9 kaj skribu ilin sur
la fostoj de via domo kaj sur viaj pordegoj.

10 Kaj kiam la Eternulo, via Dio, venigos vin en la landon, pri
kiu Li ĵuris al viaj patroj, al Abraham, al Isaak, kaj al Jakob,
ke Li donos al vi grandajn kaj bonajn urbojn, kiujn vi ne
konstruis, 11 kaj domojn plenajn de ĉia bonaĵo, kiujn vi ne
plenigis, kaj putojn, elhakitajn en ŝtono, kiujn vi ne elhakis,
vinberejojn kaj olivarbojn, kiujn vi ne plantis; kaj vi manĝos
kaj estos sata: 12 tiam gardu vin, ke vi ne forgesu la Eternulon,
kiu elkondukis vin el la lando Egipta, el la domo de sklaveco. 13
La Eternulon, vian Dion, timu, kaj al Li servu, kaj per Lia nomo
ĵuru. 14 Ne sekvu aliajn diojn el la dioj de la popoloj, kiuj
estas ĉirkaŭ vi; 15 ĉar la Eternulo, via Dio inter vi, estas Dio
severa; povas ekflami la kolero de la Eternulo, via Dio, kontraŭ
vin, kaj Li ekstermos vin de sur la tero.

16 Ne provu la Eternulon, vian Dion, kiel vi provis Lin en Masa.
17 Precize observu la ordonojn de la Eternulo, via Dio, kaj Liajn
atestojn kaj Liajn leĝojn, kiujn Li ordonis al vi. 18 Kaj faru
juston kaj bonon antaŭ la okuloj de la Eternulo, por ke estu bone
al vi, kaj por ke vi venu kaj ekposedu la bonan landon, pri kiu
la Eternulo ĵuris al viaj patroj; 19 por ke Li forpelu ĉiujn
viajn malamikojn antaŭ vi, kiel la Eternulo diris.

20 Se via filo vin demandos morgaŭ: Kion signifas la atestoj kaj
leĝoj kaj reguloj, kiujn la Eternulo, nia Dio, ordonis al vi? 21
tiam diru al via filo: Ni estis sklavoj al Faraono en Egiptujo,
sed la Eternulo elkondukis nin el Egiptujo per forta mano; 22 kaj
la Eternulo aperigis signojn kaj miraklojn grandajn kaj
suferigajn en Egiptujo, sur Faraono kaj sur lia tuta domo, antaŭ
niaj okuloj; 23 kaj nin Li elkondukis el tie, por venigi nin kaj
doni al ni la landon, pri kiu Li ĵuris al niaj patroj. 24 Kaj la
Eternulo ordonis al ni plenumi ĉiujn ĉi tiujn leĝojn, timi la
Eternulon, nian Dion, por ke estu al ni bone ĉiam, por konservi
al ni la vivon, kiel en la nuna tago. 25 Kaj tio estos nia
justeco, se ni observos plenumi ĉi tiun tutan ordonon antaŭ la
Eternulo, nia Dio, kiel Li ordonis al ni.

Sekva Ĉapitro →