↑ Enhavo

Juĝistoj

Ĉapitro 1

1 Post la morto de Josuo la Izraelidoj demandis la Eternulon,
dirante: Kiu el ni plej antaŭe devas iri kontraŭ la Kanaanidojn,
por militi kontraŭ ili? 2 Kaj la Eternulo diris: Jehuda iros; jen
Mi transdonas la landon en liajn manojn. 3 Tiam Jehuda diris al
sia frato Simeon: Iru kun mi en mian sorton, kaj ni militos
kontraŭ la Kanaanidoj; kaj mi ankaŭ iros kun vi en vian sorton.
Kaj Simeon iris kun li. 4 Kaj Jehuda iris, kaj la Eternulo
transdonis en liajn manojn la Kanaanidojn kaj la Perizidojn; kaj
ili batis el ili en Bezek dek mil homojn. 5 Kaj ili renkontis
Adoni-Bezekon en Bezek kaj batalis kontraŭ li kaj venkobatis la
Kanaanidojn kaj la Perizidojn. 6 Kaj Adoni-Bezek forkuris; sed
ili postkuris lin kaj kaptis lin kaj dehakis la dikfingrojn de
liaj manoj kaj piedoj. 7 Kaj Adoni-Bezek diris: Sepdek reĝoj kun
dehakitaj dikfingroj de la manoj kaj piedoj kolektadis
panrestaĵojn sub mia tablo; kiel mi agis, tiel Dio repagis al mi.
Kaj oni venigis lin en Jerusalemon, kaj li mortis tie.

8 Kaj la Jehudaidoj militis kontraŭ Jerusalem kaj prenis ĝin kaj
venkobatis ĝin per glavo, kaj la urbon ili forbruligis. 9 Poste
la Jehudaidoj iris, por militi kontraŭ la Kanaanidoj, kiuj loĝis
sur la monto kaj en la suda regiono kaj sur la malaltaĵo. 10 Kaj
Jehuda iris al la Kanaanidoj, kiuj loĝis en Ĥebron (la nomo de
Ĥebron antaŭe estis Kirjat-Arba), kaj venkobatis Ŝeŝajon kaj
Aĥimanon kaj Talmajon. 11 Kaj de tie li iris al la loĝantoj de
Debir (la nomo de Debir antaŭe estis Kirjat-Sefer). 12 Kaj Kaleb
diris: Kiu venkobatos Kirjat-Seferon kaj prenos ĝin, al tiu mi
donos mian filinon Aĥsa kiel edzinon. 13 Kaj prenis ĝin Otniel,
filo de Kenaz, la pli juna frato de Kaleb; kaj li donis al li
sian filinon Aĥsa kiel edzinon. 14 Kaj kiam ŝi venis, ŝi instigis
lin peti de ŝia patro kampon. Kaj ŝi malsupreniĝis de la azeno;
kaj Kaleb diris al ŝi: Kio estas al vi? 15 Kaj ŝi diris al li:
Donu al mi benon; ĉar vi donis al mi teron sudflankan, tial donu
al mi ankaŭ akvofontojn. Kaj Kaleb donis al ŝi fontojn suprajn
kaj fontojn malsuprajn.

16 Kaj la idoj de la Kenido, bofrato de Moseo, iris el la urbo de
Palmoj kun la idoj de Jehuda en la dezerton de Jehuda, kiu estas
sude de Arad; kaj ili venis kaj ekloĝis kune kun la popolo. 17
Kaj Jehuda iris kun sia frato Simeon, kaj ili venkobatis la
Kanaanidojn, kiuj loĝis en Cefat, kaj detruis ĝin, kaj donis al
la urbo la nomon Ĥorma. 18 Kaj Jehuda prenis la urbojn Gaza kun
ĝiaj limoj kaj Aŝkelon kun ĝiaj limoj kaj Ekron kun ĝiaj limoj.
19 Kaj la Eternulo estis kun Jehuda, kaj li ekposedis la monton.
Sed li ne povis forpeli la loĝantojn de la valo, ĉar ili havis
ferajn ĉarojn. 20 Kaj oni donis al Kaleb Ĥebronon, kiel diris
Moseo; kaj li elpelis el tie la tri filojn de Anak. 21 Sed la
Jebusidojn, kiuj loĝis en Jerusalem, la Benjamenidoj ne elpelis;
kaj la Jebusidoj loĝis kun la Benjamenidoj en Jerusalem ĝis la
nuna tago.

22 Kaj iris ankaŭ la Jozefidoj al Bet-El; kaj la Eternulo estis
kun ili. 23 Kaj la Jozefidoj esplorrigardis Bet-Elon (la nomo de
la urbo antaŭe estis Luz). 24 Kaj la esplorrigardantoj vidis
viron, irantan el la urbo, kaj ili diris al li: Montru al ni la
eniron en la urbon, kaj ni faros al vi favoraĵon. 25 Kaj li
montris al ili la eniron en la urbon, kaj ili venkobatis la urbon
per glavo; sed tiun viron kaj lian tutan familion ili
forliberigis. 26 Kaj la viro iris en la landon de la Ĥetidoj, kaj
konstruis urbon, kaj donis al ĝi la nomon Luz; tia estas ĝia nomo
ĝis la nuna tago.

27 Kaj Manase ne ekposedis la urbojn Bet-Ŝean kun ĝiaj urbetoj
kaj Taanaĥ kun ĝiaj urbetoj, kaj la loĝantojn de Dor kaj de ĝiaj
urbetoj kaj la loĝantojn de Jibleam kaj de ĝiaj urbetoj kaj la
loĝantojn de Megido kaj de ĝiaj urbetoj; kaj la Kanaanidoj plue
loĝis en tiu lando. 28 Kiam Izrael fortiĝis, li faris la
Kanaanidojn tributuloj, sed ne elpelis ilin.

29 Kaj Efraim ne elpelis la Kanaanidojn, kiuj loĝis en Gezer; kaj
la Kanaanidoj loĝis inter li en Gezer.

30 Zebulun ne forpelis la loĝantojn de Kitron, nek la loĝantojn
de Nahalol; kaj la Kanaanidoj loĝis inter li, kaj fariĝis
tributuloj.

31 Aŝer ne forpelis la loĝantojn de Ako, nek la loĝantojn de
Cidon, nek de Aĥlab, nek de Aĥzib, nek de Ĥelba, nek de Afek, nek
de Reĥob. 32 Kaj la Aŝeridoj loĝis meze de la Kanaanidoj,
loĝantoj de la lando; ĉar ili ne forpelis ilin.

33 Naftali ne forpelis la loĝantojn de Bet-Ŝemeŝ, nek la
loĝantojn de Bet-Anat; kaj li loĝis meze de la Kanaanidoj,
loĝantoj de la lando; kaj la loĝantoj de Bet-Ŝemeŝ kaj de Bet-
Anat fariĝis liaj tributuloj.

34 Kaj la Amoridoj premis la Danidojn sur la monton, ne
permesante al ili malsupreniri en la valon. 35 Kaj la Amoridoj
plue loĝis sur la monto Ĥeres, en Ajalon kaj en Ŝaalbim; sed la
mano de la Jozefidoj pezis sur ili, kaj ili fariĝis tributuloj.
36 Kaj la limo de la Amoridoj estis de la loko, kie leviĝas
Akrabim, de Sela pli alten.

Sekva Ĉapitro →