↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Reĝoj

Ĉapitro 6

1 En la jaro kvarcent-okdeka post la eliro de la Izraelidoj el la
lando Egipta, en la kvara jaro de la reĝado de Salomono, en la
monato Ziv, tio estas la dua monato, oni komencis konstrui la
domon por la Eternulo. 2 Kaj la domo, kiun la reĝo Salomono
konstruis por la Eternulo, havis la longon de sesdek ulnoj, la
larĝon de dudek, kaj la alton de tridek ulnoj. 3 Kaj la portiko
antaŭ la templo de la domo havis la longon de dudek ulnoj,
konforme al la larĝo de la domo; dek ulnoj estis ĝia larĝo antaŭ
la domo. 4 Kaj li faris en la domo fenestrojn fermeblajn kaj
kovreblajn. 5 Kaj li aranĝis ĉe la muro de la domo galeriojn
ĉirkaŭ la muroj de la domo, ĉirkaŭ la templo kaj la plejsanktejo,
kaj li faris flankajn ĉambrojn ĉirkaŭe. 6 La malsupra galerio
havis la larĝon de kvin ulnoj, la meza havis la larĝon de ses
ulnoj, kaj la tria havis la larĝon de sep ulnoj; ĉar ĉirkaŭ la
domo ekstere li faris ŝtupaĵojn, por ne enfortikigi en la muroj
de la domo. 7 Kiam la domo estis konstruata, ĝi estis konstruata
el ŝtonoj prete ĉirkaŭhakitaj; martelo aŭ hakilo aŭ ia alia fera
instrumento ne estis aŭdata en la domo dum ĝia konstruado. 8 La
pordo de la meza galerio estis ĉe la dekstra flanko de la domo;
kaj per ŝtuparo oni povis supreniri en la mezan galerion kaj el
la meza en la trian. 9 Kaj li konstruis la domon kaj finis ĝin,
kaj li kovris la domon per traboj kaj tabuloj el cedroj. 10 Kaj
li konstruis la galeriojn ĉirkaŭ la tuta domo, havantajn la alton
de kvin ulnoj; kaj li kovris la domon per cedra ligno.

11 Kaj la Eternulo ekparolis al Salomono, dirante: 12 Koncerne la
domon, kiun vi konstruas: se vi irados laŭ Miaj leĝoj kaj
plenumados Miajn instrukciojn kaj observados ĉiujn Miajn
ordonojn, por agadi laŭ ili, tiam Mi plenumos Mian promeson pri
vi, kiun Mi eldiris al via patro David, 13 kaj Mi loĝos inter la
Izraelidoj kaj ne forlasos Mian popolon Izrael.

14 Kaj Salomono konstruis la domon kaj finis ĝin. 15 Kaj li
konstruis la murojn de la domo interne el cedraj tabuloj; de la
planko de la domo ĝis la plafono li kovris interne per ligno, kaj
li kovris la plankon de la domo per cipresaj tabuloj. 16 Kaj li
konstruis en la distanco de dudek ulnoj de la rando de la domo
cedrotabulan muron de la planko ĝis la plafono, kaj li konstruis
tion interne por interna sanktejo, la plejsanktejo. 17 Kvardek
ulnojn da longo havis la domo, tio estas la antaŭa parto de la
templo. 18 Sur la cedroj interne de la domo estis skulptitaj
tuberoj kaj floroj; ĉio estis cedra, oni vidis nenian ŝtonon. 19
La plejsanktejon li aranĝis en la domo por tio, ke oni starigu
tie la keston de interligo de la Eternulo. 20 La internon de la
plejsanktejo, kiu havis la longon de dudek ulnoj, la larĝon de
dudek ulnoj, kaj la alton de dudek ulnoj, li tegis per pura oro,
kaj ankaŭ la cedran altaron li tegis. 21 Kaj Salomono tegis la
domon interne per pura oro, kaj li tiris orajn ĉenojn antaŭ la
plejsanktejo kaj tegis ĝin per oro. 22 Kaj la tutan domon li
tegis per oro, absolute la tutan domon, kaj la tutan altaron
antaŭ la plejsanktejo li tegis per oro. 23 Kaj li faris en la
plejsanktejo du kerubojn el oleastra ligno, havantajn la alton de
dek ulnoj. 24 Kvin ulnojn havis unu flugilo de kerubo, kaj kvin
ulnojn la dua flugilo de kerubo; dek ulnoj estis de unu fino de
ĝiaj flugiloj ĝis la dua fino de ĝiaj flugiloj. 25 Kaj dek ulnojn
havis ankaŭ la dua kerubo; la saman mezuron kaj la saman formon
havis ambaŭ keruboj. 26 La alto de unu kerubo estis dek ulnoj,
kaj tiel same ankaŭ de la dua kerubo. 27 Kaj li starigis la
kerubojn meze de la interna parto de la domo; kaj la flugiloj de
la keruboj estis etenditaj, kaj la flugilo de unu kerubo estis
altuŝanta la muron, kaj la flugilo de la dua kerubo estis
altuŝanta la duan muron; sed la flugiloj, kiuj estis direktitaj
en la mezon de la domo, estis altuŝantaj unu la alian. 28 Kaj li
tegis la kerubojn per oro. 29 Kaj sur ĉiuj muroj de la domo
ĉirkaŭe li faris skulptitajn figurojn de keruboj, palmoj, kaj
floroj, interne kaj ekstere. 
30 Ankaŭ la plankon de la domo li
kovris per oro interne kaj ekstere. 31 Ĉe la enirejo en la
plejsanktejon li faris pordojn el oleastra ligno kun kvinangulaj
fostoj. 32 Sur du pordoj el oleastra ligno li faris skulptitajn
kerubojn kaj palmojn kaj florojn kaj tegis per oro; li tegis per
oro la kerubojn kaj la palmojn. 33 Ankaŭ ĉe la enirejo en la
templon li faris kvarangulajn fostojn el oleastra ligno; 34 kaj
du pordojn el cipresa ligno; ambaŭ duonoj de unu pordo estis
kunmeteblaj, kaj ambaŭ duonoj de la dua pordo estis kunmeteblaj.
35 Kaj li faris sur ili kerubojn kaj palmojn kaj florojn kaj
tegis per oro ĝuste laŭ la skulptaĵo. 36 Kaj li konstruis la
internan korton el tri vicoj da ĉirkaŭhakitaj ŝtonoj kaj el vico
da cedraj traboj. 37 En la kvara jaro, en la monato Ziv, estis
fondita la domo de la Eternulo. 38 Kaj en la dek-unua jaro, en la
monato Bul, tio estas en la oka monato, la domo estis finita en
ĉiuj siaj detaloj kaj laŭ sia tuta plano; li konstruis ĝin dum
sep jaroj.

Sekva Ĉapitro →