↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Kroniko

Ĉapitro 9

1 Ĉiuj Izraelidoj estis kalkulitaj, kaj ili estis enskribitaj en
la libro de la reĝoj de Izrael. La Judojn oni forkondukis en
Babelon pro iliaj malbonagoj. 2 La unuaj loĝantoj, kiuj loĝis en
siaj posedaĵoj, en siaj urboj, estis Izraelidoj, pastroj,
Levidoj, kaj Netinoj. 3 En Jerusalem loĝis parto de la idoj de
Jehuda, de la idoj de Benjamen, kaj de la idoj de Efraim kaj de
Manase: 4 Utaj, filo de Amihud, filo de Omri, filo de Imri, filo
de Bani, el la idoj de Perec, filo de Jehuda; 5 kaj el la
Ŝiloanoj: Asaja, la unuenaskito, kaj liaj filoj; 6 el la idoj de
Zeraĥ: Jeuel, kaj iliaj fratoj, sescent naŭdek; 7 el la
Benjamenidoj: Salu, filo de Meŝulam, filo de Hodavja, filo de
Hasenua, 8 kaj Jibneja, filo de Jeroĥam, Ela, filo de Uzi, filo
de Miĥri, kaj Meŝulam, filo de Ŝefatja, filo de Reuel, filo de
Jibnija; 9 kaj iliaj fratoj laŭ sia deveno, naŭcent kvindek ses.
Ĉiuj ĉi tiuj estis ĉefoj de patrodomoj en siaj patrodomoj.

10 Kaj el la pastroj: Jedaja, Jehojarib, Jaĥin; 11 Azarja, filo
de Ĥilkija, filo de Meŝulam, filo de Cadok, filo de Merajot, filo
de Aĥitub, estro en la domo de Dio; 12 kaj Adaja, filo de
Jeroĥam, filo de Paŝĥur, filo de Malkija, kaj Maasaj, filo de
Adiel, filo de Jaĥzera, filo de Meŝulam, filo de Meŝilemit, filo
de Imer; 13 kaj iliaj fratoj, ĉefoj de siaj patrodomoj, mil
sepcent sesdek, tre lertaj en la laboro de la servado en la domo
de Dio. 14 El la Levidoj: Ŝemaja, filo de Ĥaŝub, filo de Azrikam,
filo de Ĥaŝabja, el la idoj de Merari; 15 kaj Bakbakar, Ĥereŝ,
Galal, Matanja, filo de Miĥa, filo de Ziĥri, filo de Asaf, 16
Obadja, filo de Ŝemaja, filo de Galal, filo de Jedutun, Bereĥja,
filo de Asa, filo de Elkana, kiu loĝis en la vilaĝoj de la
Netofaanoj. 17 Kaj la pordegistoj: Ŝalum, Akub, Talmon, Aĥiman,
kaj iliaj fratoj; Ŝalum estis la ĉefo. 18 Kaj ĝis nun ĉe la reĝa
pordego, oriente, ili estas pordegistoj el la anaro de la
Levidoj. 19 Ŝalum, filo de Kore, filo de Ebjasaf, filo de Koraĥ,
kaj liaj fratoj el lia patrodomo, la Koraĥidoj, laŭ sia ofico
estis gardistoj de la sojloj de la tabernaklo, kiel iliaj patroj
ĉe la restejo de la Eternulo estis gardistoj de la eniro. 20
Pineĥas, filo de Eleazar, en la antaŭa tempo estis ilia estro,
kaj la Eternulo estis kun li. 21 Zeĥarja, filo de Meŝelemja,
estis pordisto ĉe la tabernaklo de kunveno. 22 La tuta nombro de
tiuj, kiuj estis elektitaj kiel pordegistoj ĉe la sojloj, estis
ducent dek du. Ili estis enregistritaj laŭ siaj vilaĝoj. Ilin
starigis David, kaj Samuel, la antaŭvidisto, pro ilia fideleco.
23 Ili kaj iliaj filoj estis gardistoj de la pordegoj en la domo
de la Eternulo, la domo de la tabernaklo, laŭ deĵoroj. 24 Ĉe la
kvar flankoj estis la pordegistoj: oriente, okcidente, norde, kaj
sude. 25 Iliaj fratoj estis en siaj vilaĝoj, kaj ili devis nur de
tempo al tempo, unu fojon en sep tagoj, veni al ili. 26 Ĉar
konstante estis kvar estroj de pordegistoj, ili estis Levidoj;
ili estis super la ĉambroj kaj super la trezoroj en la domo de
Dio. 27 Ili noktadis ĉirkaŭ la domo de Dio, ĉar ili havis la
devon gardi, kaj ili devis malfermi ĉiumatene. 28 Parto el ili
estis super ĉiuj vazoj de la servado, laŭkalkule ili enportadis
kaj laŭkalkule elportadis. 29 Parto el ili estis komisiita pri la
ceteraj vazoj kaj pri ĉiuj sanktaj objektoj, pri la faruno, la
vino, la oleo, la olibano, kaj la aromaĵoj. 30 El la pastridoj
kelkaj pretigadis la ŝmiraĵojn el aromaĵoj. 31 Al Matitja el la
Levidoj, kiu estis unuenaskito de Ŝalum, Koraĥido, estis
komisiitaj la aferoj de la patoj. 32 Al parto de la Kehatidoj,
iliaj fratoj, estis komisiitaj la panoj de propono, kiujn ili
devis pretigi por ĉiu sabato. 33 La kantistoj, ĉefoj de
patrodomoj inter la Levidoj, estis liberaj de servado en la
ĉambroj, ĉar tage kaj nokte ili devis sin okupadi per sia arto.
34 Tio estas la ĉefoj de patrodomoj de la Levidoj en siaj
generacioj. Ili loĝis en Jerusalem.

35 En Gibeon loĝis: Jeiel, la fondinto de Gibeon--la nomo de lia
edzino estis Maaĥa-- 36 kaj lia unuenaskita filo Abdon, kaj Cur,
Kiŝ, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Aĥjo, Zeĥarja, kaj Miklot. 38
Miklot naskigis Ŝimamon. Ili ankaŭ apud siaj fratoj enloĝiĝis en
Jerusalem kun siaj fratoj. 39 Ner naskigis Kiŝon, Kiŝ naskigis
Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Ŝuan, Abinadabon, kaj
Eŝbaalon. 40 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal
naskigis Miĥan. 41 La filoj de Miĥa estis: Piton, Meleĥ, kaj
Taĥrea, 42 kaj Aĥaz--li naskigis Jaaran, Jaara naskigis Alemeton,
Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan; 43 Moca naskigis
Binean; lia filo estis Refaja, lia filo estis Eleasa, lia filo
estis Acel. 44 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj:
Azrikam, Boĥru, Iŝmael, Ŝearja, Obadja, kaj Ĥanan. Tio estis la
filoj de Acel.

Sekva Ĉapitro →