↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

II. Kroniko

Ĉapitro 36

1 La popolo de la lando prenis Jehoaĥazon, filon de Joŝija, kaj
faris lin reĝo anstataŭ lia patro en Jerusalem. 2 La aĝon de
dudek tri jaroj havis Jehoaĥaz, kiam li fariĝis reĝo, kaj tri
monatojn li reĝis en Jerusalem. 3 La reĝo de Egiptujo detronigis
lin en Jerusalem, kaj punis la landon per kontribucio de cent
kikaroj da arĝento kaj unu kikaro da oro. 4 Kaj la reĝo de
Egiptujo ekreĝigis super Judujo kaj Jerusalem lian fraton
Eljakim, kaj ŝanĝis lian nomon je Jehojakim; kaj lian fraton
Jehoaĥaz Neĥo prenis kaj forkondukis en Egiptujon.

5 La aĝon de dudek kvin jaroj havis Jehojakim, kiam li fariĝis
reĝo, kaj dek unu jarojn li reĝis en Jerusalem. Kaj li agadis
malbone antaŭ la Eternulo, lia Dio. 6 Kontraŭ lin iris
Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj ligis lin per ĉenoj, por
forkonduki lin en Babelon. 7 Kaj parton el la vazoj de la domo de
la Eternulo Nebukadnecar transportis en Babelon kaj metis ilin en
sian templon en Babel. 8 La cetera historio de Jehojakim, kaj
liaj abomenindaĵoj, kiujn li faris kaj kiujn oni trovis pri li,
estas priskribitaj en la libro de la reĝoj de Izrael kaj Judujo.
Kaj anstataŭ li ekreĝis lia filo Jehojaĥin.

9 La aĝon de ok jaroj havis Jehojaĥin, kiam li fariĝis reĝo, kaj
tri monatojn kaj dek tagojn li reĝis en Jerusalem. Kaj li agadis
malbone antaŭ la Eternulo. 10 Kiam la jaro finiĝis, la reĝo
Nebukadnecar sendis, kaj venigis lin en Babelon, kune kun
multekostaj vazoj el la domo de la Eternulo, kaj li faris lian
fraton Cidkija reĝo super Judujo kaj Jerusalem.

11 La aĝon de dudek unu jaroj havis Cidkija, kiam li fariĝis
reĝo, kaj dek unu jarojn li reĝis en Jerusalem. 12 Li agadis
malbone antaŭ la Eternulo, lia Dio. Li ne humiliĝis antaŭ
Jeremia, kiu profetis laŭ la vortoj de la Eternulo. 13 Li defalis
ankaŭ de la reĝo Nebukadnecar, kiu ĵurigis lin per Dio; li
malmoligis sian nukon kaj obstinigis sian koron, ne konvertante
sin al la Eternulo, Dio de Izrael. 14 Ankaŭ ĉiuj estroj de la
pastroj kaj de la popolo tre multe pekadis, simile al ĉiuj
abomenindaĵoj de la nacioj, kaj ili malpurigis la domon de la
Eternulo, kiun Li sanktigis en Jerusalem. 15 La Eternulo, Dio de
iliaj patroj, avertadis ilin per Siaj senditoj, konstante
avertadis, ĉar Li domaĝis Sian popolon kaj Sian loĝejon. 16 Sed
ili mokis la senditojn de Dio, malŝatis Liajn vortojn, kaj ridis
pri Liaj profetoj, ĝis la kolero de la Eternulo leviĝis kontraŭ
Lian popolon tiel, ke saniĝo fariĝis ne ebla. 17 Kaj Li venigis
sur ilin la reĝon de la Ĥaldeoj, kaj ĉi tiu mortigis iliajn
junulojn per glavo en la domo de ilia sanktejo; li ne kompatis
junulon nek junulinon, nek maljunulon nek grizulon: ĉio estis
transdonita en lian manon. 18 Kaj ĉiujn objektojn el la domo de
Dio, la grandajn kaj la malgrandajn, kaj la trezorojn de la domo
de la Eternulo, kaj la trezorojn de la reĝo kaj de liaj
altranguloj, ĉion li transportis en Babelon. 19 Kaj ili
forbruligis la domon de Dio kaj detruis la muregojn de Jerusalem,
kaj ĉiujn ĝiajn palacojn ili forbruligis per fajro, kaj ĉiujn
ĝiajn plej karajn objektojn ili neniigis. 20 Kaj tiujn, kiuj
restis de la glavo, li forkondukis en Babelon, kaj ili fariĝis
sklavoj por li kaj por liaj filoj, ĝis venis la regado de la
Persoj; 21 por ke plenumiĝu la vorto de la Eternulo, dirita per
Jeremia: Ĝis la lando estos elfestinta siajn sabatojn. Ĉar dum la
tuta tempo de sia dezerteco ĝi havis sabaton, ĝis finiĝis sepdek
jaroj.

22 En la unua jaro de Ciro, reĝo de Persujo, por ke plenumiĝu la
vorto de la Eternulo, dirita per Jeremia, la Eternulo ekscitis la
spiriton de Ciro, reĝo de Persujo, kaj ĉi tiu ordonis proklami en
sia tuta regno voĉe kaj skribe jenon: 23 Tiele diras Ciro, reĝo
de Persujo: Ĉiujn regnojn de la tero donis al mi la Eternulo, Dio
de la ĉielo, kaj Li komisiis al mi konstrui al Li domon en
Jerusalem, kiu estas en Judujo. Kiu inter vi estas el Lia tuta
popolo, kun tiu estu la Eternulo, lia Dio, kaj li tien iru.