↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Ezra

Ĉapitro 2

1 Jen estas la loĝantoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj,
kiujn forkondukis en Babelon Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj
kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, ĉiu en sian urbon, 2
kiuj venis kun Zerubabel, Jeŝua, Neĥemja, Seraja, Reelaja,
Mordeĥaj, Bilŝan, Mispar, Bigvaj, Reĥum, Baana. La nombro de la
viroj de la popolo Izraela estis: 3 de la idoj de Paroŝ, du mil
cent sepdek du, 4 de la idoj de Ŝefatja, tricent sepdek du, 5 de
la idoj de Araĥ, sepcent sepdek kvin, 6 de la idoj de Paĥat-Moab,
el la idoj de Jeŝua kaj Joab, du mil okcent dek du, 7 de la idoj
de Elam, mil ducent kvindek kvar, 8 de la idoj de Zatu, naŭcent
kvardek kvin, 9 de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek, 10 de la
idoj de Bani, sescent kvardek du, 11 de la idoj de Bebaj, sescent
dudek tri, 12 de la idoj de Azgad, mil ducent dudek du, 13 de la
idoj de Adonikam, sescent sesdek ses, 14 de la idoj de Bigvaj, du
mil kvindek ses, 15 de la idoj de Adin, kvarcent kvindek kvar, 16
de la idoj de Ater, el la domo de Ĥizkija, naŭdek ok, 17 de la
idoj de Becaj, tricent dudek tri, 18 de la idoj de Jora, cent dek
du, 19 de la idoj de Ĥaŝum, ducent dudek tri, 20 de la idoj de
Gibar, naŭdek kvin, 21 de la idoj de Bet-Leĥem, cent dudek tri,
22 de la loĝantoj de Netofa, kvindek ses, 23 de la loĝantoj de
Anatot, cent dudek ok, 24 de la idoj de Azmavet, kvardek du, 25
de la idoj de Kirjat-Arim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek
tri, 26 de la idoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu, 27 de la
loĝantoj de Miĥmas, cent dudek du, 28 de la loĝantoj de Bet-El
kaj Aj, ducent dudek tri, 29 de la idoj de Nebo, kvindek du, 30
de la idoj de Magbiŝ, cent kvindek ses, 31 de la idoj de la alia
Elam, mil ducent kvindek kvar, 32 de la idoj de Ĥarim, tricent
dudek, 33 de la idoj de Lod, Ĥadid, kaj Ono, sepcent dudek kvin,
34 de la idoj de Jeriĥo, tricent kvardek kvin, 35 de la idoj de
Senaa, tri mil sescent tridek. 36 De la pastroj: de la idoj de
Jedaja, el la domo de Jeŝua, naŭcent sepdek tri, 37 de la idoj de
Imer, mil kvindek du, 38 de la idoj de Paŝĥur, mil ducent kvardek
sep, 39 de la idoj de Ĥarim, mil dek sep. 40 De la Levidoj: de la
idoj de Jeŝua kaj Kadmiel, el la filoj de Hodavja, sepdek kvar.
41 De la kantistoj: de la idoj de Asaf, cent dudek ok. 42 De la
idoj de la pordegistoj: la idoj de Ŝalum, la idoj de Ater, la
idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de Ĥatita, la idoj de
Ŝobaj, ĉiuj kune cent tridek naŭ. 
43 De la Netinoj: la idoj de
Ciĥa, la idoj de Ĥasufa, la idoj de Tabaot, 44 la idoj de Keros,
la idoj de Siaha, la idoj de Padon, 45 la idoj de Lebana, la idoj
de Ĥagaba, la idoj de Akub, 46 la idoj de Ĥagab, la idoj de
Ŝalmaj, la idoj de Ĥanan, 47 la idoj de Gidel, la idoj de Gaĥar,
la idoj de Reaja, 48 la idoj de Recin, la idoj de Nekoda, la idoj
de Gazam, 49 la idoj de Uza, la idoj de Paseaĥ, la idoj de Besaj,
50 la idoj de Asna, la idoj de Meunim, la idoj de Nefusim, 51 la
idoj de Bakbuk, la idoj de Ĥakufa, la idoj de Ĥarĥur, 52 la idoj
de Baclut, la idoj de Meĥida, la idoj de Ĥarŝa, 53 la idoj de
Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de Tamaĥ, 54 la idoj de Neciaĥ,
la idoj de Ĥatifa. 55 La idoj de la servantoj de Salomono: la
idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Peruda, 56 la idoj
de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel, 57 la idoj de
Ŝefatja, la idoj de Ĥatil, la idoj de Poĥeret-Cebaim, la idoj de
Ami. 58 La nombro de ĉiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj
de Salomono estis tricent naŭdek du. 59 Kaj jen estas la
elirintoj el Tel-Melaĥ, Tel-Ĥarŝa, Kerub, Adan, kaj Imer, kiuj ne
povis montri sian patrodomon kaj devenon, ĉu ili devenas de
Izrael: 60 la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de
Nekoda, sescent kvindek du. 61 Kaj el la pastridoj: la idoj de
Ĥabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si
edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata
per ilia nomo. 62 Ili serĉis siajn dokumentojn genealogiajn, sed
ĉi tiuj ne troviĝis; tial ili estis eligitaj el la listo de la
pastroj. 63 Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne manĝu el
la plejsanktaĵo, ĝis aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de
justo. 64 La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil
tricent sesdek homoj, 65 krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies
nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent
kantistoj kaj kantistinoj. 66 Da ĉevaloj ili havis sepcent tridek
ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin; 67 da kameloj ili
havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek. 68
Kelkaj el la ĉefoj de patrodomoj, veninte al la domo de la
Eternulo en Jerusalem, faris memvolan oferon por la domo de Dio,
por restarigi ĝin sur ĝia fundamento. 69 Laŭ sia povo ili donis
en la trezorejon de la laboroj: da oro sesdek unu mil
darkemonojn, da arĝento kvin mil min'ojn, kaj da pastraj vestoj
cent. 70 Kaj ekloĝis la pastroj kaj la Levidoj kaj la popolanoj
kaj la kantistoj kaj la pordegistoj kaj la Netinoj en siaj urboj,
kaj la tuta Izrael en siaj urboj.

Sekva Ĉapitro →