↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 32

Instruo de David.

1  Feliĉa estas tiu, kies krimo estas pardonita, kies peko
     estas kovrita.
2  Feliĉa estas la homo, al kiu la Eternulo ne kalkulas lian
     kulpon
   Kaj en kies spirito estas nenia malvero.
3  Kiam mi silentis, miaj ostoj senfortiĝis
   De mia ĉiutaga ploregado.
4  Ĉar tage kaj nokte pezis sur mi Via mano;
   La freŝecon de mia sukoj anstataŭis sekeco de somero. Sela.
5  Mian pekon mi konfesis al Vi, kaj mian kulpon mi ne kaŝis;
   Mi diris: Mi konfesos miajn krimojn al la Eternulo;
   Kaj Vi deprenis la kulpon de mia peko.         Sela.
6  Pro tio preĝu antaŭ Vi ĉiu piulo en favora tempo,
   Por ke ĉe la disverŝiĝo de grandaj akvoj ili lin ne atingu.
7  Vi estas mia ŝirmo;
   Kontraŭ sufero Vi min gardos,
   Per kantoj de savo Vi min ĉirkaŭos.          Sela.
8  Mi prudentigos vin, kaj montros al vi la vojon, kiun vi
     devas iri;
   Kun konsiloj Mi direktos sur vin Mian okulon.
9  Ne estu kiel ĉevalo, kiel senprudenta mulo,
   Al kiuj oni devas kateni la buŝon per brido kaj buŝpeco,
   Alie ili ne venos al vi.
10  Multajn frapojn havas la malpiulo;
   Sed kiu fidas la Eternulon, tiun ĉirkaŭas favoro.
11  Ĝoju pro la Eternulo, kaj gaju, ho justuloj;
   Kaj triumfu ĉiuj, kiuj havas pian koron!

Sekva Ĉapitro →