↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Jesaja

Ĉapitro 21

1 Profetaĵo pri la apudmara dezerto:

Kiel renversanta de ventego de sudo, li venas el la dezerto, el
lando terura. 2 Kruela vizio estas montrita al mi: rabanto rabas,
kaj ruiniganto ruinigas. Supreniru, ho Elam; sieĝu, ho Medujo;
ĉiun ĝemadon mi ĉesigis. 3 Tial mia lumbo estas plena de doloro;
turmentoj kaptis min, kiel turmentoj de naskantino; mi tordiĝis,
kiam mi aŭdis; mi sentis teruron, kiam mi vidis. 4 Konsterniĝas
mia koro, teruro min frapis; la ĉarma nokto fariĝis por mi
teruro. 5 Preparu tablon, starigu gardostarantojn, manĝu, trinku.
Leviĝu, princoj, ŝmiru la ŝildon. 6 Ĉar tiele diris al mi mia
Sinjoro: Iru, starigu observanton; kion li vidos, li diru. 7 Kaj
li vidis vicojn da ĉevaloj duope, vicojn da azenoj, vicojn da
kameloj; kaj li aŭskultis atente, kun granda atento. 8 Kaj li
ekkriis kiel leono: Mia sinjoro, mi staris konstante sur mia
observejo dum la tago, kaj sur mia gardejo mi staris tutajn
noktojn; 9 kaj jen venis viro, veturanta sur duĉevala ĉaro, kaj
li ekkrias kaj diras: Falis, falis Babel, kaj ĉiuj idoloj de ĝiaj
dioj rompiĝis sur la teron. 10 Mia draŝaĵo, kaj filo de mia
garbejo! kion mi aŭdis de la Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, tion
mi diris al vi.

11 Profetaĵo pri Duma:

Oni krias al mi el Seir: Gardisto, kiom da nokto restas?
gardisto, kiom da nokto restas? 12 La gardisto diris: Venis la
mateno, kaj tamen estas nokto; se vi volas demandi, demandu,
revenu denove.

13 Profetaĵo pri Arabujo:

En la arbaro Arabuja pasigu la nokton, karavanoj Dedanaj! 14
Elportu akvon renkonte al la soifanto, vi, loĝantoj de la lando
Tema, kun pano renkontu la forkurinton; 15 ĉar oni forkuras de
glavo, de akrigita glavo, kaj de pafarko streĉita, kaj de kruela
batalo. 16 Ĉar tiele diris al mi la Sinjoro: Post unu jaro, kiel
la jaro de dungito, malaperos la tuta gloro de Kedar; 17 kaj la
restaĵo de la heroaj arkpafistoj de Kedar estos malgranda; ĉar la
Eternulo, Dio de Izrael, diris.

Sekva Ĉapitro →