↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Jesaja

Ĉapitro 32

1 Jen kun justeco regos reĝo, kaj princoj administros laŭleĝe. 2
Kaj ĉiu estos kiel ŝirmilo kontraŭ vento, kiel rifuĝejo kontraŭ
pluvego, kiel torentoj da akvo en la stepo, kiel ombro de peza
roko en lando dezerta. 3 La okuloj de vidantoj ne estos fermitaj,
kaj la oreloj de aŭdantoj atentos. 4 Kaj la koro de
senprudentuloj lernos scion, kaj la lango de balbutantoj parolos
rapide kaj klare. 5 Oni ne plu nomos malnoblulon noblulo, kaj pri
avarulo oni ne plu diros, ke li estas bonfaranto. 6 Ĉar
malnoblulo parolas malnoblaĵon, kaj lia koro faras malbonagojn,
agante hipokrite kaj parolante pri la Eternulo malveraĵon,
senmanĝigante la animon de malsatanto kaj forprenante trinkaĵon
de soifanto. 7 La iloj de malpiulo estas malbonaj; li havas
intencojn malvirtajn, por pereigi malriĉulojn per vortoj
mensogaj, eĉ kiam la senhavulo diras pravaĵon. 8 Sed noblulo
havas intencojn noblajn, kaj li restas en nobleco.

9 Virinoj senzorgaj, leviĝu, aŭskultu mian voĉon; filinoj ne
pensantaj pri danĝero, atentu miajn vortojn. 10 Post tagoj kaj
jaro vi ektremos, ho senzorgulinoj; ĉar finita estos la
vinberrikolto, ne plu estos enkolektado de fruktoj. 11
Maltrankviliĝu, ho senzorgaj; ektremu, ne pensantaj pri danĝero;
senvestigu kaj nudigu vin kaj zonu la lumbojn. 12 Oni ploros pri
la abundo, pri la ĉarmaj kampoj, pri la fruktoriĉaj
vinberĝardenoj. 13 Sur la tero de mia popolo kreskos pikarbustoj
kaj dornoj, ankaŭ sur ĉiuj domoj de gajeco de la brua urbo. 14
Ĉar la palacoj estos forlasitaj, la bruo de la urbo malaperos, la
fortikaĵoj kaj turoj fariĝos por ĉiam anstataŭaĵo de kavernoj,
ĝojloko por sovaĝaj azenoj, paŝtiĝejo por brutaroj; 15 ĝis
verŝiĝos sur nin spirito de supre kaj la dezerto fariĝos
fruktodona kampo kaj la fruktodona kampo estos rigardata kiel
arbaro. 16 Kaj justeco ekloĝos en la dezerto, kaj vero sidos sur
la fruktodona kampo. 17 Kaj produkto de justeco estos paco, kaj
akiro de justeco estos trankvileco kaj sendanĝereco por ĉiam. 18
Kaj mia popolo loĝos en loĝejo paca kaj en sidejoj sendanĝeraj
kaj en ripozejoj senzorgaj, 19 kaj disŝutiĝos kiel hajlo sur la
deklivoj de arbaro, kaj malsupre en la valo etendiĝos la urbo. 20
Feliĉaj estas vi, kiuj semas super ĉiu akvo, kiuj lasas en
libereco la piedojn de la bovo kaj de la azeno.

Sekva Ĉapitro →