↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Jeĥezkel

Ĉapitro 28

1 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante: 2 Ho filo de
homo, diru al la reganto de Tiro: Tiele diras la Sinjoro, la
Eternulo: Pro tio, ke via koro fieriĝis, kaj vi diris: Mi estas
dio, mi sidas sur dia trono en la mezo de la maroj; dum vi estas
homo, sed ne dio, kvankam vi rigardas vian koron kiel koron de
dio; 3 kvazaŭ vi estus pli saĝa ol Daniel kaj nenio estus kaŝita
antaŭ vi; 4 kvazaŭ per via saĝeco kaj via kompetenteco vi akirus
al vi la potencon kaj kolektus oron kaj arĝenton en vian
trezorejon; 5 kvazaŭ per via granda saĝeco en via komercado vi
grandigus vian riĉecon, kaj via koro fieriĝis pro via riĉeco: 6
pro tio tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Ĉar vi rigardas vian
koron kiel koron de dio, 7 tial jen Mi venigos kontraŭ vin
fremdulojn, la plej terurajn el la popoloj; kaj ili nudigos siajn
glavojn kontraŭ la belaĵojn de via saĝeco kaj malaperigos vian
brilon. 8 En pereon ili puŝos vin, kaj vi mortos en la mezo de la
maro per morto de buĉitoj. 9 Ĉu antaŭ via mortiganto vi diros: Mi
estas dio; dum vi estas ne dio, sed homo en la mano de via
mortiganto? 10 Per morto de necirkumciditoj vi mortos de la manoj
de fremduloj; ĉar Mi tion parolis, diras la Sinjoro, la Eternulo.

11 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante: 12 Ho filo de
homo, ekkantu funebran kanton pri la reĝo de Tiro, kaj diru al
li: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Vi estas sigelo de
perfekteco, plena de saĝo kaj plej alta grado de beleco. 13 Vi
estis en Eden, la ĝardeno de Dio; ĉiaspecaj multekostaj ŝtonoj
vin kovris: rubeno, topazo, diamanto, sukceno, berilo, jaspiso,
safiro, smeraldo, ametisto, kaj oro estis la ornamo de viaj
tamburinoj kaj flutoj; ĉio estis preta en la tago de via kreiĝo.
14 Vi estas kerubo, kiu sin etendas kaj protektas; kaj Mi metis
vin sur la sanktan monton de Dio, kie vi iradis inter fajraj
ŝtonoj. 15 Vi estis perfekta en via konduto de post la tago de
via kreiĝo, ĝis troviĝis en vi malbonago. 16 Pro la grandeco de
via komercado via interno pleniĝis de maljusteco, kaj vi pekis;
tial Mi deĵetos vin de la monto de Dio, kaj malaperigos vin, ho
kerubo protektanto, el inter la fajraj ŝtonoj. 17 De via beleco
fieriĝis via koro, pro via majesteco vi perdis vian saĝon; tial
Mi ĵetos vin sur la teron kaj faros vin mokataĵo antaŭ la reĝoj.
18 Per la multo de viaj malbonagoj kaj per via malhonesta
komercado vi malhonoris vian sanktejon; kaj Mi elirigos el vi
fajron, kiu ekstermos vin, kaj Mi faros vin cindro sur la tero
antaŭ la okuloj de ĉiuj viaj vidantoj. 19 Ĉiuj, kiuj konas vin
inter la popoloj, eksentos teruron pri vi; vi neniiĝis, kaj
neniam plu ekzistos.

20 Kaj aperis al mi vorto de la Eternulo, dirante: 21 Ho filo de
homo, turnu vian vizaĝon al Cidon, kaj profetu pri ĝi, 22 kaj
diru: Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Jen Mi iras kontraŭ
vin, ho Cidon; kaj Mi gloriĝos inter vi, kaj oni ekscios, ke Mi
estas la Eternulo, kiam Mi faros kontraŭ ĝi juĝon kaj montros sur
ĝi Mian sanktecon. 23 Mi sendos sur ĝin peston, kaj sangoverŝadon
sur ĝiajn stratojn, kaj falos en ĝi mortigitoj de glavo, kiu
estos direktita kontraŭ ĝin de ĉiuj flankoj; kaj oni ekscios, ke
Mi estas la Eternulo. 24 Kaj ĝi ne plu estos por la domo de
Izrael pikanta dorno nek doloriganta pikilo pli ol ĉiuj
malbondezirantaj najbaroj; kaj oni ekscios, ke Mi estas la
Sinjoro, la Eternulo.

25 Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo: Kiam Mi kolektos la domon
de Izrael el la popoloj, inter kiujn ĝi estis disĵetita, kaj
montros sur ĝi Mian sanktecon antaŭ la okuloj de la nacioj, tiam
ili loĝos sur sia tero, kiun Mi donis al Mia servanto Jakob. 26
Kaj ili loĝos sur ĝi sendanĝere, kaj konstruos domojn kaj plantos
vinberĝardenojn; jes, ili loĝos en sendanĝereco, kiam Mi faros
juĝon kontraŭ ĉiuj iliaj malbondezirantoj ĉirkaŭ ili; kaj ili
ekscios, ke Mi, la Eternulo, estas ilia Dio.

Sekva Ĉapitro →