↑ Enhavo

Mateo

Ĉapitro 1

1 La genealogia registro de Jesuo Kristo, filo de David, filo de
Abraham.

2 Al Abraham naskiĝis Isaak, kaj al Isaak naskiĝis Jakob, kaj al
Jakob naskiĝis Jehuda kaj liaj fratoj, 3 kaj al Jehuda naskiĝis
Perec kaj Zeraĥ el Tamar, kaj al Perec naskiĝis Ĥecron, kaj al
Ĥecron naskiĝis Ram, 4 kaj al Ram naskiĝis Aminadab, kaj al
Aminadab naskiĝis Naĥŝon, kaj al Naĥŝon naskiĝis Salma, 5 kaj al
Salma naskiĝis Boaz el Raĥab, kaj al Boaz naskiĝis Obed el Rut,
kaj al Obed naskiĝis Jiŝaj, 
6 kaj al Jiŝaj naskiĝis David, la
reĝo.

Kaj al David naskiĝis Salomono el la edzino de Urija, 7 kaj al
Salomono naskiĝis Reĥabeam, kaj al Reĥabeam naskiĝis Abija, kaj
al Abija naskiĝis Asa, 8 kaj al Asa naskiĝis Jehoŝafat, kaj al
Jehoŝafat naskiĝis Joram, kaj al Joram naskiĝis Uzija, 9 kaj al
Uzija naskiĝis Jotam, kaj al Jotam naskiĝis Aĥaz, kaj al Aĥaz
naskiĝis Ĥizkija, 10 kaj al Ĥizkija naskiĝis Manase, kaj al
Manase naskiĝis Amon, kaj al Amon naskiĝis Joŝija, 11 kaj al
Joŝija naskiĝis Jeĥonja kaj liaj fratoj, je la tempo de la
transloĝiĝo en Babelon.

12 Kaj post la transloĝiĝo en Babelon, al Jeĥonja naskiĝis
Ŝealtiel, kaj al Ŝealtiel naskiĝis Zerubabel, 13 kaj al Zerubabel
naskiĝis Abiud, kaj al Abiud naskiĝis Eljakim, kaj al Eljakim
naskiĝis Azor, 14 kaj al Azor naskiĝis Cadok, kaj al Cadok
naskiĝis Aĥim, kaj al Aĥim naskiĝis Eliud, 15 kaj al Eliud
naskiĝis Eleazar, kaj al Eleazar naskiĝis Mattan, kaj al Mattan
naskiĝis Jakob, 16 kaj al Jakob naskiĝis Jozef, edzo de Maria, el
kiu estis naskita Jesuo, kiu estas nomata Kristo.

17 Tial ĉiuj generacioj de Abraham ĝis David estas dek kvar
generacioj, kaj de David ĝis la transloĝiĝo en Babelon dek kvar
generacioj, kaj de la transloĝiĝo en Babelon ĝis la Kristo dek
kvar generacioj.

18 Kaj la naskiĝo de Jesuo Kristo estis tiamaniere: kiam lia
patrino Maria estis fianĉinigita al Jozef, antaŭ ol ili kunvenis,
ŝi troviĝis graveda per la Sankta Spirito. 19 Kaj ŝia edzo Jozef,
estante justulo, kaj ne volante meti ŝin al publika malhonoro,
volis ŝin sekrete forsendi. 20 Sed kiam li pripensis tion, jen
anĝelo de la Eternulo aperis al li en sonĝo, dirante: Jozef, filo
de David, ne timu preni al vi vian edzinon Maria; ĉar tio, kio
naskiĝos de ŝi, estas per la Sankta Spirito. 21 Kaj ŝi naskos
filon; kaj vi nomos lin JESUO; ĉar li savos sian popolon de ĝiaj
pekoj. 22 Kaj ĉio tio okazis, por ke plenumiĝu tio, kion la
Eternulo parolis per la profeto, dirante:

23   Jen virgulino gravediĝos kaj naskos filon,
     Kaj oni donos al li la nomon Emanuel;

tio estas, Dio kun ni. 24 Kaj Jozef, leviĝinte el sia dormo,
faris, kiel ordonis al li la anĝelo de la Eternulo, kaj prenis al
si sian edzinon; 25 kaj li ne ekkonis ŝin, ĝis ŝi naskis filon;
kaj li donis al li la nomon JESUO.

Sekva Ĉapitro →