↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Luko

Ĉapitro 23

1 Kaj la tuta ĉeestantaro leviĝis, kaj kondukis lin antaŭ
Pilaton. 2 Kaj ili komencis akuzi lin, dirante: Ni trovis ĉi tiun
viron erariganta nian nacion, kaj malpermesanta pagi tributon al
Cezaro, kaj diranta, ke li mem estas Kristo, reĝo. 3 Kaj Pilato
demandis lin, dirante: Ĉu vi estas la Reĝo de la Judoj? Kaj li
responde al li diris: Vi diras. 4 Kaj Pilato diris al la
ĉefpastroj kaj homamasoj: Mi trovas nenian kulpon en ĉi tiu viro.
5 Sed ili insistis, dirante: Li malkvietigas la popolon,
instruante tra la tuta Judujo, kaj komencante de Galileo, eĉ ĝis
ĉi tie. 6 Sed kiam Pilato tion aŭdis, li demandis, ĉu la viro
estas Galileano. 7 Kaj kiam li sciiĝis, ke li estas el sub la
aŭtoritato de Herodo, li sendis lin al Herodo, kiu ankaŭ ĉeestis
en Jerusalem en tiuj tagoj.

8 Sed Herodo, vidinte Jesuon, treege ĝojis; ĉar de longe li
deziris vidi lin, ĉar li jam aŭdis pri li, kaj li esperis vidi
ian signon, faritan de li. 9 Kaj li demandis lin per multaj
vortoj, sed li respondis al li nenion. 10 Kaj la ĉefpastroj kaj
la skribistoj staris, forte lin akuzante. 11 Kaj Herodo kaj liaj
soldatoj malhonoris lin kaj mokis lin, kaj vestinte lin per
brilaj vestoj, li resendis lin al Pilato. 12 Kaj Herodo kaj
Pilato fariĝis amikoj unu kun la alia en tiu sama tago; ĉar
antaŭe ili havis inter si malamon.

13 Kaj Pilato, kunvokinte la ĉefpastrojn kaj la regantojn kaj la
popolon, 14 diris al ili: Vi alkondukis antaŭ min ĉi tiun viron,
kiel erarigantan la popolon; kaj jen ekzameninte lin antaŭ vi, mi
trovis nenian kulpon en ĉi tiu viro rilate tion, pri kio vi lin
akuzas; 15 nek Herodo ankaŭ, ĉar li resendis lin al ni; kaj jen
nenio inda je morto estas farita de li. 16 Tial mi lin skurĝos
kaj liberigos. 17 Ĉar li devis liberigi unu al ili dum la festo.
18 Sed amase ili kriis, dirante: Forigu lin, kaj liberigu al ni
Barabason; 19 kiu pro ribelado farita en la urbo, kaj pro
mortigo, estis ĵetita en malliberejon. 20 Kaj Pilato, volante
liberigi Jesuon, denove parolis al ili; 21 sed ili laŭte kriis,
dirante: Krucumu, krucumu lin. 22 Kaj la trian fojon li diris al
ili: Kial? kian malbonon faris ĉi tiu? mi trovis en li nenion
indan je morto; mi do lin skurĝos kaj liberigos. 23 Sed ili
insistis per grandaj krioj, postulante krucumi lin. Kaj iliaj
krioj superfortis. 24 Kaj Pilato donis juĝon, ke plenumiĝu ilia
postulo. 25 Kaj li liberigis tiun, kiu pro ribelado kaj mortigo
estis ĵetita en malliberejon, kaj kiun ili postulis; sed Jesuon
li transdonis al ilia volo.

26 Kaj kiam ili forkondukis lin, ili kaptis Simonon, Kirenanon,
venantan de la kamparo, kaj metis sur lin la krucon, por porti
ĝin post Jesuo.

27 Kaj sekvis lin granda amaso de la popolo, kaj de virinoj, kiuj
ĝemis kaj lamentis pro li. 28 Sed Jesuo, turninte sin al ili,
diris: Filinoj de Jerusalem, ne ploru pro mi, sed ploru pro vi
kaj pro viaj infanoj. 29 Ĉar jen venas tagoj, kiam oni diros:
Feliĉaj estas la senfruktaj, kaj la ventroj ne naskintaj, kaj la
mamoj ne nutrintaj. 30 Tiam oni komencos diri al la montoj: Falu
sur nin; kaj al la montetoj: Kovru nin. 31 Ĉar se oni tiel agas
en la suka ligno, kiel oni agos en la seka?

32 Kaj estis kondukataj kun li ankaŭ aliaj du, krimuloj, por esti
mortigitaj.

33 Kaj kiam ili alvenis al la loko nomata Kranio, tie ili
krucumis lin, kaj la krimulojn, unu dekstre kaj unu maldekstre.
34 Kaj Jesuo diris: Patro, pardonu ilin; ĉar ili ne scias, kion
ili faras. Kaj dividante inter si liajn vestojn, ili ĵetis
lotojn. 35 Kaj la popolo staris, rigardanta. Kaj la regantoj
ankaŭ mokis lin, dirante: Aliajn li savis: li savu sin mem, se ĉi
tiu estas la Kristo de Dio, la elektito. 36 Kaj ŝercis pri li
ankaŭ la soldatoj, venante al li kaj proponante al li vinagron,
37 kaj dirante: Se vi estas la Reĝo de la Judoj, savu vin. 38 Kaj
estis ankaŭ surskribo super li: ĈI TIU ESTAS LA REĜO DE LA JUDOJ.

39 Kaj unu el la pendigitaj krimuloj insultis lin, dirante: Ĉu vi
ne estas la Kristo? savu vin kaj nin. 40 Sed la alia responde
admonis lin, dirante: Ĉu vi eĉ ne timas Dion? ĉar vi estas en la
sama kondamno. 41 Kaj ni ja juste, ĉar ni ricevas rekompencon,
merititan pro niaj faroj; sed ĉi tiu faris nenion malbonan. 42
Kaj li diris: Jesuo, memoru min, kiam vi venos en vian regnon. 43
Kaj li diris al li: Vere mi diras al vi: Hodiaŭ vi estos kun mi
en Paradizo.

44 Kaj jam estis ĉirkaŭ la sesa horo, kaj fariĝis mallumo sur la
tuta lando ĝis la naŭa, ĉar la sunlumo mankis; 45 kaj la kurteno
de la sanktejo disŝiriĝis en la mezo. 46 Kaj kriinte per laŭta
voĉo, Jesuo diris: Patro, en Viajn manojn mi transdonas mian
spiriton; kaj tion dirinte, li ellasis for la spiriton. 47 Kaj
kiam la centestro vidis la okazantaĵon, li gloris Dion, dirante:
Ĉi tiu estis ja justulo. 48 Kaj ĉiuj homamasoj, kiuj kunvenis al
ĉi tiu spektaklo, kiam ili vidis la okazintaĵojn, reiris,
frapante al si la bruston. 49 Kaj ĉiuj liaj konantoj, kaj la
virinoj, kiuj sekvis lin el Galileo, staris malproksime, vidante
tion.

50 Kaj jen viro nomata Jozef, kiu estis konsilanto, viro bona kaj
justa 51 (li ne konsentis al ilia intenco kaj faro), el Arimateo,
urbo de la Judoj, kiu atendis la regnon de Dio, 52 irinte al
Pilato, petis la korpon de Jesuo. 53 Kaj li deprenis ĝin kaj
envolvis ĝin en tolaĵo, kaj metis lin en tombo, elhakita el
ŝtono, kie neniu antaŭe kuŝis. 54 Kaj estis la tago de la
Preparado, kaj la sabato eklumis. 55 Kaj la virinoj, kiuj venis
kun li el Galileo, sekvis, kaj vidis la tombon, kaj kiamaniere la
korpo estis metita. 56 Kaj ili reiris, kaj preparis aromaĵojn kaj
ŝmiraĵojn.

Kaj sabate ili ripozis laŭ la ordono.

Sekva Ĉapitro →