↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Johano

Ĉapitro 4

1 Kiam do la Sinjoro sciis, ke la Fariseoj aŭdis, ke Jesuo faras
kaj baptas pli multe da disĉiploj, ol Johano 2 (kvankam baptadis
ne Jesuo mem, sed liaj disĉiploj), 3 li foriris el Judujo kaj
reiris al Galileo. 4 Kaj li devis trairi tra Samario. 5 Li
alvenis do al unu urbo Samaria, nomata Siĥar, apud la terpeco,
kiun Jakob donis al sia filo Jozef; 6 kaj la fonto de Jakob estis
tie. Jesuo do, lacigita de sia vojirado, sidiĝis tiamaniere apud
la fonto. Estis ĉirkaŭ la sesa horo. 7 Venis virino Samaria, por
ĉerpi akvon; Jesuo diris al ŝi: Donu al mi trinki. 8 Ĉar liaj
disĉiploj jam foriris en la urbon, por aĉeti nutraĵojn. 9 La
Samarianino do diris al li: Kiel vi, estante Judo, petas trinki
de mi, kiu estas Samarianino? (Ĉar la Judoj ne interrilatas kun
la Samarianoj.) 10 Jesuo respondis kaj diris al ŝi: Se vi scius
la donacon de Dio, kaj kiu estas tiu, kiu diras al vi: Donu al mi
trinki, vi petus lin, kaj li donus al vi vivan akvon. 11 La
virino diris al li: Sinjoro, vi nenian ĉerpilon havas, kaj la
puto estas profunda; de kie do vi havas tiun vivan akvon? 12 Ĉu
vi estas pli granda ol nia patro Jakob, kiu donis al ni la puton,
kaj trinkis mem el ĝi, kiel ankaŭ liaj filoj kaj liaj brutoj? 13
Jesuo respondis kaj diris al ŝi: Ĉiu, kiu trinkas el ĉi tiu akvo,
denove soifos; 14 sed kiu trinkos el la akvo, kiun mi donos al
li, tiu neniam soifos; sed la akvo, kiun mi donos al li, fariĝos
en li fonto de akvo, ŝprucanta supren por eterna vivo. 15 La
virino diris al li: Sinjoro, donu al mi ĉi tiun akvon, por ke mi
ne plu soifu, kaj ne devu traveni ĉi tien, por ĉerpi. 16 Jesuo
diris al ŝi: Foriru, voku vian edzon, kaj revenu ĉi tien. 17 La
virino respondis kaj diris al li: Mi ne havas edzon. Jesuo diris
al ŝi: Vi prave diris: Mi ne havas edzon; 18 ĉar vi havis kvin
edzojn; kaj tiu, kiun vi nun havas, ne estas via edzo; ĉi tion vi
diris vere. 19 La virino diris al li: Sinjoro, mi ekvidas, ke vi
estas profeto. 20 Niaj patroj adoradis sur ĉi tiu monto; kaj vi
diras, ke en Jerusalem estas la loko, kie oni devas adori. 21
Jesuo diris al ŝi: Kredu al mi, virino; venas la horo, kiam nek
sur ĉi tiu monto, nek en Jerusalem, vi adoros la Patron. 22 Vi
adoras tion, kion vi ne konas; ni adoras tion, kion ni konas; ĉar
el la Judoj estas la savo. 23 Sed venas la horo, kaj jam estas,
kiam la veraj adorantoj adoros la Patron laŭ spirito kaj vero;
ĉar la Patro serĉas tiajn por esti Liaj adorantoj. 24 Dio estas
Spirito: kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laŭ spirito kaj vero.
25 La virino diris al li: Mi scias, ke venas la Mesio (kiu estas
nomata Kristo); kiam tiu alestos, li anoncos al ni ĉion. 26 Jesuo
diris al ŝi: Tiu estas mi, kiu parolas kun vi.

27 Kaj ĉe tio venis liaj disĉiploj, kaj ili miris, ke li parolas
kun virino; tamen neniu diris: Kion vi volas? aŭ: Kial vi parolas
kun ŝi? 28 La virino do lasis sian akvokruĉon, kaj foriris en la
urbon, kaj diris al la homoj: 29 Venu, vidu homon, kiu rakontis
al mi ĉion, kion mi faris; ĉu eble ĉi tiu estas la Kristo? 30 Ili
eliris el la urbo, kaj venis al li. 31 Dume la disĉiploj petis
lin, dirante: Rabeno, manĝu. 32 Sed li diris al ili: Por manĝi mi
havas nutraĵon, pri kiu vi ne scias. 33 La disĉiploj do diris
inter si: Ĉu iu alportis al li ion por manĝi? 34 Jesuo diris al
ili: Mia nutraĵo estas plenumi la volon de Tiu, kiu min sendis,
kaj fini Lian laboron. 35 Ĉu vi ne diras: Estas ankoraŭ kvar
monatoj, kaj venas la rikolto? jen mi diras al vi: Levu viajn
okulojn kaj rigardu la kampojn, ke ili jam estas blankaj por la
rikolto. 36 La rikoltanto ricevas salajron, kaj kolektas frukton
por eterna vivo, por ke ĝoju kune la semanto kaj la rikoltanto.
37 Ĉar en ĉi tio estas vera la proverbo: Unu semas, alia
rikoltas. 38 Mi vin sendis, por rikolti tion, kion vi ne
prilaboris; aliaj laboris, kaj vi eniris en ilian laboron.

39 Kaj el tiu urbo multaj el la Samarianoj kredis al li pro la
diro de la virino, kiu atestis: Li rakontis al mi ĉion, kion mi
faris. 40 Kiam do la Samarianoj venis al li, ili petis, ke li
restu ĉe ili; kaj li restis tie du tagojn. 41 Kaj multe pli
multaj kredis pro lia vorto, 42 kaj diris al la virino: Jam ne
pro via diro ni kredas, ĉar ni mem aŭdis lin; kaj ni scias, ke ĉi
tiu estas vere la Savanto de la mondo.

43 Kaj post la du tagoj li foriris de tie en Galileon. 44 Ĉar
Jesuo mem atestis, ke profeto ne havas honoron en sia propra
lando. 45 Kiam do li venis en Galileon, la Galileanoj akceptis
lin, ĉar ili jam vidis ĉion, kion li faris en Jerusalem dum la
festo; ĉar ili ankaŭ iris al la festo.

46 Li revenis en Kanan Galilean, kie li faris la akvon vino. Kaj
estis unu kortegano, kies filo estis malsana en Kapernaum. 47
Kiam li aŭdis, ke Jesuo alvenis el Judujo en Galileon, li iris al
li, kaj petis lin malsupreniri kaj resanigi lian filon; ĉar li
preskaŭ mortis. 48 Jesuo do diris al li: Se vi ne vidas signojn
kaj mirindaĵojn, vi tute ne kredos. 49 La kortegano diris al li:
Sinjoro, malsupreniru, antaŭ ol mia fileto mortos. 50 Jesuo diris
al li: Foriru, via filo vivas. La viro kredis la vorton, kiun
Jesuo parolis al li, kaj li foriris. 51 Dum li ankoraŭ
malsupreniris, liaj sklavoj lin renkontis, dirante: Via filo
vivas. 52 Li demandis al ili pri la horo, kiam li ekresaniĝis.
Ili respondis al li: Hieraŭ je la sepa horo la febro lin
forlasis. 53 Tial la patro sciis, ke tio estis en tiu sama horo,
en kiu Jesuo diris al li: Via filo vivas; kaj kredis li mem kaj
lia tuta domo. 54 Ĉi tiun jam la duan signon faris Jesuo, veninte
el Judujo en Galileon.

Sekva Ĉapitro →