↑ Enhavo

I. Korintanoj

Ĉapitro 1

1 Paŭlo, vokita por esti apostolo de Jesuo Kristo per la volo de
Dio, kaj Sostenes, nia frato, 2 al tiu eklezio de Dio, kiu estas
en Korinto, al tiuj, kiuj estas sanktigitaj en Kristo Jesuo,
vokitaj por esti sanktuloj, kune kun ĉiuj, kiuj en ĉiu loko vokas
la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ilia Sinjoro kaj nia: 3
Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro
Jesuo Kristo.

4 Mi ĉiam dankas mian Dion pri vi, pro la graco de Dio al vi
donita en Kristo Jesuo; 5 ke en ĉio vi riĉiĝis en li, en ĉia
parolo kaj ĉia scio; 6 kiel ankaŭ la atesto de Kristo konfirmiĝis
en vi; 7 tiel, ke vi malatingas nenian donacon; atendante la
malkaŝon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, 8 kiu ankaŭ konfirmos vin
ĝis la fino, por ke vi estu neriproĉeblaj en la tago de nia
Sinjoro Jesuo Kristo. 9 Fidela estas Dio, per kiu vi estas
alvokitaj en la kunulecon de Lia Filo Jesuo Kristo, nia Sinjoro.

10 Mi petegas vin, fratoj, per la nomo de nia Sinjoro Jesuo
Kristo, ke vi ĉiuj parolu tion saman, kaj ke estu neniaj skismoj
inter vi; sed ke vi estu perfekte kunigitaj en la sama spirito
kaj en la sama juĝo. 11 Ĉar pri vi, miaj fratoj, estas sciigite
al mi de la domanoj de Ĥloe, ke ekzistas inter vi malpacoj. 12
Kaj la jenon mi volas diri, ke ĉiu el vi diras: Mi estas de
Paŭlo; kaj mi de Apolos; kaj mi de Kefas; kaj mi de Kristo. 13 Ĉu
Kristo estas dividita? ĉu Paŭlo krucumiĝis por vi? aŭ ĉu vi
baptiĝis en la nomon de Paŭlo? 14 Mi dankas Dion, ke mi baptis
neniun el vi krom Krispo kaj Gajo; 15 por ke neniu diru, ke vi
baptiĝis en mian nomon. 16 Kaj mi baptis ankaŭ la familion de
Stefanas; krom tio mi ne scias, ĉu mi baptis iun alian. 17 Ĉar
Kristo sendis min, ne por bapti, sed por prediki la evangelion;
ne en saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo ne vantiĝu.

18 Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco;
sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio. 19 Ĉar estas
skribite:

     Mi pereigos la saĝecon de la saĝuloj,
     Kaj la kompetentecon de la kompetentuloj Mi malaperigos.

20 Kie estas la saĝulo? kie estas la skribisto? kie estas la
diskutisto de ĉi tiu tempaĝo? ĉu Dio ne malsaĝigis la saĝecon de
la mondo? 21 Ĉar pro tio, ke en la saĝeco de Dio la mondo per sia
saĝeco ne konis Dion, bonvolis Dio per la malsaĝeco de la prediko
savi la kredantojn. 22 Ĉar Judoj postulas signojn, kaj Grekoj
serĉas saĝecon; 23 sed ni predikas Kriston krucumitan, por Judoj
falilon, kaj por Grekoj malsaĝon; 24 sed por la vokitoj mem, ĉu
Judoj aŭ Grekoj, Kriston la potencon de Dio, kaj la saĝecon de
Dio. 25 Ĉar la malsaĝeco de Dio estas pli saĝa ol homoj; kaj la
malforteco de Dio estas pli forta ol homoj.

26 Ĉar rigardu vian vokon, fratoj, ke ne multaj saĝuloj laŭ la
karno, ne multaj potenculoj, ne multaj nobeloj, estas vokataj; 27
sed Dio elektis la malsaĝajn objektojn de la mondo, por hontigi
la saĝulojn; kaj Dio elektis la malfortajn objektojn de la mondo,
por hontigi la fortajn; 28 kaj la malnoblajn objektojn de la
mondo, kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj eĉ la nerealajn, por
neniigi la realajn; 29 por ke neniu karno fieru antaŭ Dio. 30 Sed
el Li vi estas en Kristo Jesuo, kiu fariĝis al ni saĝeco el Dio,
kaj justeco kaj sanktigo, kaj elaĉeto; 31 por ke, kiel estas
skribite: Kiu fieras, tiu fieru en la Eternulo.

Sekva Ĉapitro →