↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Korintanoj

Ĉapitro 7

1 Nun rilate al la aferoj, pri kiuj vi skribis: Estas bone por
viro, ne tuŝi virinon. 2 Sed pro malĉastaĵoj ĉiu viro havu
propran edzinon, kaj ĉiu virino havu propran edzon. 3 La edzo
donu al la edzino ŝian rajtaĵon; tiel same ankaŭ la edzino al la
edzo. 4 Ne la edzino, sed la edzo rajtas pri ŝia korpo; tiel same
ankaŭ ne la edzo, sed la edzino rajtas pri lia korpo. 5 Ne senigu
unu la alian, krom eble kun konsento por kelka tempo, por ke vi
dediĉu vin al preĝado, kaj kuniĝu denove, por ke Satano vin ne
tentu pro manko de sinregado. 6 Sed tion mi diras kiel permeson,
ne kiel ordonon. 7 Sed mi volus, ke ĉiuj homoj estu kiel mi mem.
Tamen ĉiu havas sian propran donacon de Dio, unu tiel, alia alie.

8 Sed mi diras al senedzinuloj kaj al vidvinoj: Estas bone por
ili resti kiel mi. 9 Sed se ili ne povas sin deteni, ili edziĝu;
ĉar estas pli bone edziĝi, ol bruladi. 10 Sed al geedzoj mi
ordonas (tamen ne mi, sed la Sinjoro): Ke edzino ne foriĝu de sia
edzo 11 (tamen, se ŝi foriĝas, ŝi restu senedza, aŭ denove
konsentiĝu kun sia edzo); kaj ke la edzo ne forsendu sian
edzinon. 12 Sed al la ceteraj diras mi, ne la Sinjoro: Se iu
frato havas nekredantan edzinon, kaj ŝi konsentas loĝadi kun li,
li ne forigu ŝin. 13 Kaj se virino havas nekredantan edzon, kaj
li konsentas loĝadi kun ŝi, ŝi ne forlasu sian edzon. 14 Ĉar la
nekredanta edzo estas sanktigita per la edzino, kaj la nekredanta
edzino estas sanktigita per la frato; alie viaj infanoj estus
profanaj, sed nun ili estas sanktaj. 15 Tamen se la nekredanto
volas foriri, li foriru: la frato aŭ la fratino en tiaj okazoj ne
estas sklavigita; sed Dio vokis nin en paco. 16 Ĉar kiel vi
scias, ho edzino, ĉu vi savos vian edzon? aŭ kiel vi scias, ho
edzo, ĉu vi savos vian edzinon? 17 Sed kiel la Sinjoro disdonis
al ĉiu, kiel Dio ĉiun vokis, tiel li iru. Kaj tiel mi ordonas en
ĉiuj eklezioj. 18 Ĉu iu estas vokita, cirkumcidite? li ne fariĝu
necirkumcidita. Ĉu iu estas vokita, necirkumcidite? li ne
cirkumcidiĝu. 19 Cirkumcido estas nenio, kaj necirkumcido estas
nenio; sed la plenumado de la ordonoj de Dio. 20 Ĉiu restadu en
tiu voksorto, en kiu li estas vokita. 21 Ĉu vi estas vokita,
estante sklavo? ne ĉagreniĝu pro tio; sed se vi povas liberiĝi,
tion uzu prefere. 22 Ĉar kiu estas vokita en la Sinjoro, estante
sklavo, tiu estas liberulo de la Sinjoro; tiel same tiu, kiu
estas vokita, estante libera, estas sklavo de Kristo. 23 Vi estas
aĉetitaj per prezo; ne fariĝu sklavoj de homoj. 24 Fratoj, ĉiu,
kie li estas vokita, tie restadu kun Dio.

25 Sed rilate al virgulinoj, mi ne havas ordonon de la Sinjoro;
sed mi donas mian opinion, kiel ricevinta de la Sinjoro indulgon,
por esti fidela. 26 Mi opinias do, ke la jeno estas bona pro la
nuna neceseco, nome, ke estas bone por viro samstate resti. 27 Ĉu
vi estas ligita kun edzino? ne serĉu malligon. Ĉu vi estas
malligita je edzino? ne serĉu edzinon. 28 Sed se vi edziĝas, vi
ne pekas; kaj se virgulino edziniĝas, ŝi ne pekas. Sed tiaj
personoj havos maltrankvilon en la karno; kaj mi volas indulgi
vin. 29 Sed la jenon mi diras, fratoj: La tempo estas
mallongigita, por ke de nun tiuj, kiuj havas edzinojn, estu
kvazaŭ ili ne havus; 30 kaj la plorantoj, kvazaŭ ne plorantaj;
kaj la ĝojantoj, kvazaŭ ne ĝojantaj; kaj la aĉetantoj, kvazaŭ ne
posedantaj; 31 kaj tiuj, kiuj uzas la mondon, kvazaŭ ne
trouzantaj ĝin; ĉar la formo de ĉi tiu mondo forpasas. 32 Sed mi
volas, ke vi estu sen zorgoj. La needziĝinto prizorgas la aferojn
de la Sinjoro, kiamaniere li povos plaĉi al la Sinjoro; 33 sed la
edziĝinto prizorgas la aferojn de la mondo, kiamaniere li povos
plaĉi al sia edzino. 34 Kaj estas diferenco ankaŭ inter edzino
kaj virgulino. La needziniĝinto prizorgas la aferojn de la
Sinjoro, por ke ŝi estu sankta korpe kaj spirite; sed la
edziniĝinto prizorgas la aferojn de la mondo, kiamaniere ŝi povos
plaĉi al sia edzo. 35 Kaj tion mi diras por via propra utilo; ne
por ĵeti kaptilon sur vin, sed pro konveneco, kaj por ke vi
atentu la Sinjoron nedistrite. 36 Sed se iu opinias, ke li
kondutas nedece kontraŭ sia virgulino, se ŝi preteriras sian
aĝfloradon, kaj se tio estas necesa, li faru tion, kion li volas;
li ne pekas; ili geedziĝu. 37 Sed tiu, kiu staras firma en sia
koro, havante nenian neceson, sed regas sian propran volon, kaj
decidis en sia koro gardi sian virgulinon, faras bone. 38 Tiel
tiu, kiu lasas sian virgulinon edziniĝi, faras bone; kaj tiu, kiu
ne lasas ŝin edziniĝi, faros pli bone. 39 Edzino estas ligita
tiel longe, kiel vivas ŝia edzo; sed se la edzo mortis, ŝi estas
libera edziniĝi kun iu, kun kiu ŝi volas; nur en la Sinjoro. 40
Sed laŭ mia opinio ŝi estas pli feliĉa, se ŝi restas samstate;
kaj mi opinias, ke mi ankaŭ havas la Spiriton de Dio.

Sekva Ĉapitro →