↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

I. Korintanoj

Ĉapitro 9

1 Ĉu mi ne estas libera? ĉu mi ne estas apostolo? ĉu mi ne vidis
nian Sinjoron Jesuo? ĉu vi ne estas mia laboraĵo en la Sinjoro? 2
Se ĉe aliaj mi ne estas apostolo, tamen almenaŭ mi estas ĉe vi;
ĉar la sigelo de mia apostoleco vi estas en la Sinjoro. 3 Mia
respondo al tiuj, kiuj min ekzamenas, estas jena: 4 Ĉu ni ne
rajtas manĝi kaj trinki? 5 Ĉu ni ne rajtas ĉirkaŭkonduki edzinon,
kiu estas kredantino, kiel ankaŭ la ceteraj apostoloj kaj la
fratoj de la Sinjoro kaj Kefas? 6 Aŭ mi sola kaj Barnabas, ĉu ni
ne rajtas ĉesi labori? 7 Kiu soldato iam deĵoras je sia propra
elspezo? kiu plantas vinberĝardenon, kaj ne manĝas ĝian frukton?
aŭ kiu paŝtas ŝafaron, kaj ne manĝas el la lakto de la ŝafaro? 8
Ĉu mi parolas tion kiel homo? ĉu ne diras la leĝo tion saman? 9
Ĉar estas skribite en la leĝo de Moseo: Ne fermu la buŝon al bovo
draŝanta. Ĉu pri la bovoj Dio zorgas? 10 aŭ ĉu Li diras tion tute
pro ni? Jes, pro ni ĝi estas skribita; ĉar pluganto devas plugi
kun espero, kaj draŝanto devas draŝi kun espero al partopreno. 11
Se ni semis al vi spiritajn aferojn, ĉu estas io grava, se ni
rikoltos viajn karnajn aferojn? 12 Se aliaj partoprenas ĉi tiun
rajton super vi, ĉu ne ni ankoraŭ pli multe? Tamen ni ne uzis ĉi
tiun rajton; sed ni eltenas ĉion, por ke ni neniel malhelpu la
evangelion de Kristo. 13 Ĉu vi ne scias, ke tiuj, kiuj sin okupas
pri sanktaj aferoj, manĝas el la templaj manĝaĵoj, kaj tiuj, kiuj
deĵoras ĉe la altaro, partoprenas kune kun la altaro? 14 Tial
same la Sinjoro ordonis, ke la proklamantoj de la evangelio
vivadu per la evangelio. 
15 Sed mi uzis nenion el tiuj rajtoj;
kaj mi skribas ĉi tion, ne por ke tio estu farita ĉe mi; ĉar
estus pli bone por mi morti, ol se iu vantigus mian fieraĵon. 16
Ĉar se mi predikas la evangelion, mi havas nenion, pri kio fieri;
ĉar neceseco kuŝas sur mi; ĉar ve al mi, se mi ne predikus la
evangelion! 17 Ĉar se mi tion faras propravole, mi havas
rekompencon; sed se ne propravole, kiel administranto mi estas
komisiita. 18 Kio do estas mia rekompenco? Ke kiam mi predikas la
evangelion, mi faru la evangelion senpaga, por ke mi ne plene uzu
mian rajton en la evangelio. 19 Ĉar estante libera de ĉiuj, mi
min sklavigis sub ĉiujn, por ke mi gajnu des pli multajn. 20 Kaj
al la Judoj mi fariĝis kiel Judo, por ke mi gajnu Judojn; al
tiuj, kiuj estas sub la leĝo, kiel sub la leĝo, ne estante mem
sub la leĝo, por ke mi gajnu tiujn, kiuj estas sub la leĝo; 21 al
tiuj, kiuj estas sen leĝo, kiel sen leĝo, ne estante sen leĝo
rilate Dion, sed sub leĝo rilate Kriston, por ke mi gajnu tiujn,
kiuj estas sen leĝo. 22 Al la malfortuloj mi fariĝis malforta,
por ke mi gajnu la malfortulojn; mi fariĝis ĉio al ĉiuj, por ke
mi nepre savu kelkajn. 23 Kaj mi faras ĉion pro la evangelio, por
ke mi ĝin partoprenu. 24 Ĉu vi ne scias, ke ĉiuj kurantoj en la
areno kuras, sed nur unu ricevas la premion? Tiel same kuru, por
ke vi atingu. 25 Kaj ĉiu konkuranto sin regas en ĉio. Ili faras
tion, por ricevi pereontan kronon; sed ni, nepereontan. 26 Mi do
tiel kuras, kiel ne sendecide; tiel mi boksas, kiel ne batante la
aeron; 27 sed mi kontuzas mian korpon, kaj ĝin subpremas; por ke
mi, predikinte al aliaj, nepre ne estu mem forrifuzata.

Sekva Ĉapitro →