↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Galatoj

Ĉapitro 3

1 Ho malsaĝaj Galatoj, kiu vin ensorĉis? vin, antaŭ kies okuloj
Kristo Jesuo estis publike prezentita krucumita. 2 Nur la jenon
mi deziras sciiĝi de vi: Ĉu per faroj de la leĝo vi ricevis la
Spiriton, aŭ per la aŭdado de fido? 3 Ĉu vi tiel malsaĝaj estas?
komencinte en Spirito, ĉu vi en karno nun perfektiĝas? 4 Ĉu vi
vane tiom suferis? se ja tio estas vana. 5 Ĉu do Tiu, kiu donas
al vi la Spiriton kaj faras ĉe vi miraklojn, tion faras per faroj
de la leĝo, aŭ per la aŭdado de fido? 6 Tiel same, kiel Abraham
kredis al Dio, kaj tio estis kalkulita al li kiel virto. 7 Sciu
do, ke tiuj, kiuj rilatas al fido, estas filoj de Abraham. 8
Antaŭvidante do, ke per fido Dio pravigos la nacianojn, la Skribo
antaŭpredikis la evangelion al Abraham, dirante: Beniĝos per vi
ĉiuj gentoj. 9 Tial do tiuj, kiuj rilatas al fido, beniĝas kun la
fidela Abraham. 10 Ĉar ĉiuj, kiuj rilatas al faroj de la leĝo,
estas sub malbeno; ĉar estas skribite: Malbenita estas ĉiu, kiu
ne persistos en ĉio, kio estas skribita en la libro de la leĝo,
por plenumi ĝin. 11 Sed ke neniu praviĝas antaŭ Dio per la leĝo,
estas evidente; ĉar: La virtulo vivos per fido; 12 kaj la leĝo ne
rilatas al fido; sed: Kiu plenumas ilin, tiu vivos en ili. 13
Kristo elaĉetis nin el la malbeno de la leĝo, fariĝinte malbeno
pro ni; ĉar estas skribite: Malbenita estas ĉiu, kiu pendas sur
lignaĵo; 14 por ke venu sur la nacianojn la beno de Abraham en
Kristo Jesuo; por ke per fido ni ricevu la promeson de la
Spirito.

15 Fratoj, mi parolas laŭ homo: Konfirmitan interligon, eĉ nur
homan, neniu nuligas nek prialdonas. 16 Sed al Abraham kaj al lia
semo la promesoj estis parolitaj. Li ne diras: Kaj al semoj,
kvazaŭ pri multaj; sed kvazaŭ unu: Kaj al via semo, kiu estas
Kristo. 17 Sed jen kion mi diras: Interligon, antaŭe konfirmitan
de Dio, la leĝo, kiu venis kvarcent tridek jarojn poste, ne
nuligas, tiel ke ĝi malefektivigus la promeson. 18 Ĉar se la
heredaĵo estas de la leĝo, ĝi jam ne estas de promeso; sed Dio
ĝin donis al Abraham per promeso. 19 Kio do estas la leĝo? Ĝi
estis aldonita kaŭze de eraroj, ĝis venos la idaro, al kiu la
promeso estas donita; ordigite per anĝeloj en la mano de
interulo. 20 Interulo ne estas de unu, sed Dio estas unu. 21 Ĉu
do la leĝo kontraŭstaras al la promesoj de Dio? Nepre ne! ĉar se
estus donita leĝo, kiu povus vivigi, efektive justeco estus per
la leĝo. 22 Tamen la Skribo kune enŝlosis ĉion sub peko, por ke
la promeso per fido al Kristo Jesuo estu donata al ĉiuj, kiuj
fidas.

23 Sed antaŭ ol fido venis, ni estis gardataj sub la leĝo,
enŝlositaj por la fido malkaŝota. 24 Tial la leĝo fariĝis nia
pedagogo, kondukanta al Kristo, por ke ni praviĝu per fido. 25
Sed nun, post kiam la fido alvenis, ni jam ne estas sub pedagogo.
26 Ĉar vi ĉiuj per la fido estas filoj de Dio en Kristo Jesuo. 27
Ĉar ĉiuj el vi, kiuj al Kristo baptiĝis, surmetis al si Kriston.
28 Ne estas ja Judo nek Greko, ne estas sklavo nek liberulo, ne
estas ja vira kaj virina; ĉar vi ĉiuj estas unu en Kristo Jesuo.
29 Se do vi apartenas al Kristo, vere vi estas la idaro de
Abraham, kaj heredantoj laŭ la promeso.

Sekva Ĉapitro →