↑ Enhavo

II. Petro

Ĉapitro 1

1 Simon Petro, servisto kaj apostolo de Jesuo Kristo, al tiuj,
kiuj ricevis egale altvaloran fidon, kiel ni, en la justeco de
nia Dio kaj Savanto Jesuo Kristo: 2 Graco al vi kaj paco
pligrandiĝu en sciado pri Dio, kaj pri Jesuo, nia Sinjoro; 3 pro
tio, ke lia Dia povo donacis al ni ĉion rilatantan al vivo kaj
pieco, per la scio de tiu, kiu nin vokis per sia propra gloro kaj
virto; 4 per kiuj li donacis al ni la promesojn karegajn kaj tre
grandajn; por ke per ili vi fariĝu partoprenantoj en Dia naturo,
forsaviĝinte el la putreco, kiu estas en la mondo per voluptemo.
5 Kaj pro tiu sama kaŭzo viaflanke aplikante ĉian diligentecon,
en via fido aldonu virton; kaj en virto scion; 6 kaj en scio
sinregadon; kaj en sinregado paciencon; kaj en pacienco piecon; 7
kaj en pieco fratamikecon, kaj en fratamikeco amon. 8 Ĉar tiuj
ecoj, se ĉe vi ili troviĝas kaj abundas, faras vin nek
mallaboremaj nek senfruktaj en la scio de nia Sinjoro Jesuo
Kristo. 9 Ĉar tiu, al kiu mankas tiuj ecoj, estas blinda, miopa,
forgesinte la forpurigon el siaj antaŭaj pekoj. 10 Sekve, fratoj,
pli diligente klopodu, por certigi vian vokon kaj elekton; ĉar
farante tion, vi neniam falpuŝiĝos; 11 ĉar tiel al vi estos riĉe
provizita la eniro en la eternan regnon de nia Sinjoro kaj
Savanto Jesuo Kristo.

12 Pro tio mi ĉiam estos preta rememorigi vin pri tiuj aferoj,
kvankam vi ilin scias kaj estas fortigitaj en la ĉeestanta vero.
13 Kaj mi opinias konvena, dum mi estas en ĉi tiu tabernaklo,
vigligi vin per rememorigo; 14 sciante, ke baldaŭ estos la demeto
de mia tabernaklo, ĝuste kiel nia Sinjoro Jesuo Kristo montris al
mi. 15 Kaj mi diligente penos, ke post mia foriro vi povu
konstante rememori tion. 16 Ĉar ne sekvinte fabelojn sofismajn,
ni konigis al vi la potencon kaj alvenon de nia Sinjoro Jesuo
Kristo, sed vidinte per propraj okuloj lian majeston. 17 Ĉar li
ricevis de Dio, la Patro, honoron kaj gloron, kiam al li tia voĉo
estis alportita el la brilega gloro: Ĉi tiu estas Mia Filo, la
amata, en kiu Mi havas plezuron; 18 kaj tiun voĉon, alportitan el
la ĉielo, ni mem aŭdis, kunestante kun li sur la sankta monto. 19
Kaj ni havas la profetan vorton konfirmitan; kiun atentante, vi
bone faras, kvazaŭ lampon lumantan en malhela loko, ĝis ektagiĝos
kaj la matenstelo ekleviĝos en viaj koroj; 20 antaŭ ĉio sciante,
ke neniu profetaĵo de la Skribo enhavas en si sian propran
klarigon. 21 Ĉar neniam profetaĵo estas alportita per homa volo;
sed homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ Dio.

Sekva Ĉapitro →