↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Nombroj

Ĉapitro 26

1 Kaj post la punfrapado la Eternulo ekparolis al Moseo, kaj al
Eleazar, filo de la pastro Aaron, dirante: 2 Kalkulu la tutan
komunumon de la Izraelidoj en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, laŭ
iliaj patrodomoj, ĉiujn militkapablajn en Izrael. 3 Kaj ekparolis
al ili Moseo kaj la pastro Eleazar sur la stepoj de Moab apud la
Jeriĥa Jordan, dirante: 4 Kalkulu la popolon en la aĝo de dudek
jaroj kaj pli, kiel la Eternulo ordonis al Moseo kaj al la
Izraelidoj, kiuj eliris el la lando Egipta.

5 Ruben, la unuenaskito de Izrael. La filoj de Ruben: de Ĥanoĥ,
la familio de la Ĥanoĥidoj; de Palu, la familio de la Paluidoj; 6
de Ĥecron, la familio de la Ĥecronidoj; de Karmi, la familio de
la Karmiidoj. 7 Tio estas la familioj de la Rubenidoj; kaj ilia
nombro estas kvardek tri mil sepcent tridek. 8 Kaj la filoj de
Palu: Eliab. 9 Kaj la filoj de Eliab: Nemuel kaj Datan kaj
Abiram; tio estas tiuj Datan kaj Abiram, eminentuloj de la
komunumo, kiuj ribelis kontraŭ Moseo kaj Aaron en la anaro de
Koraĥ, kiam ili ribelis kontraŭ la Eternulo 10 kaj la tero
malfermis sian buŝon kaj englutis ilin kaj Koraĥon ĉe la morto de
la anaro, kiam la fajro ekstermis la ducent kvindek homojn, kaj
ili fariĝis averto. 11 Sed la filoj de Koraĥ ne mortis.

12 La filoj de Simeon laŭ iliaj familioj: de Nemuel, la familio
de la Nemuelidoj; de Jamin, la familio de la Jaminidoj; de Jaĥin,
la familio de la Jaĥinidoj; 13 de Zeraĥ, la familio de la
Zeraĥidoj; de Ŝaul, la familio de la Ŝaulidoj. 14 Tio estas la
familioj de la Simeonidoj, dudek du mil ducent.

15 La filoj de Gad laŭ iliaj familioj: de Cefon, la familio de la
Cefonidoj; de Ĥagi, la familio de la Ĥagiidoj; de Ŝuni, la
familio de la Ŝuniidoj; 16 de Ozni, la familio de la Ozniidoj; de
Eri, la familio de la Eriidoj; 17 de Arod, la familio de la
Arodidoj; de Areli, la familio de la Areliidoj. 18 Tio estas la
familioj de la Gadidoj, laŭ ilia nombro kvardek mil kvincent.

19 La filoj de Jehuda: Er kaj Onan; sed Er kaj Onan mortis en la
lando Kanaana. 20 Kaj la filoj de Jehuda laŭ iliaj familioj
estis: de Ŝela, la familio de la Ŝelaidoj; de Perec, la familio
de la Perecidoj; de Zeraĥ, la familio de la Zeraĥidoj. 21 Kaj la
filoj de Perec estis: de Ĥecron, la familio de la Ĥecronidoj; de
Ĥamul, la familio de la Ĥamulidoj. 22 Tio estas la familioj de
Jehuda, laŭ ilia nombro sepdek ses mil kvincent.

23 La filoj de Isaĥar laŭ iliaj familioj: de Tola, la familio de
la Tolaidoj; de Puva, la familio de la Puvaidoj; 24 de Jaŝub, la
familio de la Jaŝubidoj; de Ŝimron, la familio de la Ŝimronidoj.
25 Tio estas la familioj de Isaĥar, laŭ ilia nombro sesdek kvar
mil tricent.

26 La filoj de Zebulun laŭ iliaj familioj: de Sered, la familio
de la Seredidoj; de Elon, la familio de la Elonidoj; de Jaĥleel,
la familio de la Jaĥleelidoj. 27 Tio estas la familioj de la
Zebulunidoj, laŭ ilia nombro sesdek mil kvincent.

28 La filoj de Jozef laŭ iliaj familioj: Manase kaj Efraim. 29 La
filoj de Manase: de Maĥir, la familio de la Maĥiridoj; kaj de
Maĥir naskiĝis Gilead; de Gilead, la familio de la Gileadidoj. 30
Jen estas la filoj de Gilead: de Iezer, la familio de la
Iezeridoj; de Ĥelek, la familio de la Ĥelekidoj; 31 kaj de
Asriel, la familio de la Asrielidoj; kaj de Ŝeĥem, la familio de
la Ŝeĥemidoj; 32 kaj de Ŝemida, la familio de la Ŝemidaidoj; kaj
de Ĥefer, la familio de la Ĥeferidoj. 33 Kaj Celofĥad, filo de
Ĥefer, ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj la nomoj de la
filinoj de Celofĥad estis: Maĥla kaj Noa kaj Ĥogla kaj Milka kaj
Tirca. 34 Tio estas la familioj de Manase, laŭ ilia nombro
kvindek du mil sepcent.

35 Jen estas la filoj de Efraim laŭ iliaj familioj: de Ŝutelaĥ,
la familio de la Ŝutelaĥidoj; de Beĥer, la familio de la
Beĥeridoj; de Taĥan, la familio de la Taĥanidoj. 36 Kaj jen estas
la filoj de Ŝutelaĥ: de Eran, la familio de la Eranidoj. 37 Tio
estas la familioj de la filoj de Efraim, laŭ ilia nombro tridek
du mil kvincent. Tio estas la filoj de Jozef laŭ iliaj familioj.

38 La filoj de Benjamen laŭ iliaj familioj: de Bela, la familio
de la Belaidoj; de Aŝbel, la familio de la Aŝbelidoj; de Aĥiram,
la familio de la Aĥiramidoj; 39 de Ŝefufam, la familio de la
Ŝefufamidoj; de Ĥufam la familio de la Ĥufamidoj. 40 Kaj la filoj
de Bela estis: Ard kaj Naaman; de Ard, la familio de la Ardidoj;
de Naaman, la familio de la Naamanidoj. 41 Tio estas la filoj de
Benjamen laŭ iliaj familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin
mil sescent.

42 Jen estas la filoj de Dan laŭ iliaj familioj: de Ŝuĥam, la
familio de la Ŝuĥamidoj. Tio estas la familioj de Dan laŭ iliaj
familioj. 43 Ĉiuj familioj de la Ŝuĥamidoj prezentis la nombron
de sesdek kvar mil kvarcent.

44 La filoj de Aŝer laŭ iliaj familioj: de Jimna, la familio de
la Jimnaidoj; de Jiŝvi, la familio de la Jiŝviidoj; de Beria, la
familio de la Beriaidoj. 45 De la filoj de Beria: de Ĥeber, la
familio de la Ĥeberidoj; de Malkiel, la familio de la
Malkielidoj. 46 Kaj la nomo de la filino de Aŝer estis Seraĥ. 47
Tio estas la familioj de la filoj de Aŝer, laŭ ilia nombro
kvindek tri mil kvarcent.

48 La filoj de Naftali laŭ iliaj familioj: de Jaĥceel, la familio
de la Jaĥceelidoj; de Guni, la familio de la Guniidoj; 49 de
Jecer, la familio de la Jeceridoj; de Ŝilem la familio de la
Ŝilemidoj. 50 Tio estas la familioj de Naftali laŭ iliaj
familioj, kaj ilia nombro estis kvardek kvin mil kvarcent.

51 Tia estis la kalkulita nombro de la Izraelidoj: sescent unu
mil sepcent tridek.

52 Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 53 Al tiuj estu
dividita la tero kiel posedaĵo laŭ la nombro de la nomoj. 54 Al
la plinombra donu pli grandan posedaĵon, kaj al la malplinombra
donu malpli grandan posedaĵon; al ĉiu laŭ lia nombro estu donita
lia posedaĵo. 55 Sed per loto oni dividu la teron; laŭ la nomo de
siaj patraj triboj ili ricevu posedaĵon. 56 Per la loto oni
dividu al ĉiu lian posedaĵon, kiel al la plinombraj, tiel al la
malplinombraj.

57 Kaj jen estas la kalkulitoj de Levi laŭ iliaj familioj: de
Gerŝon, la familio de la Gerŝonidoj; de Kehat, la familio de la
Kehatidoj; de Merari, la familio de la Merariidoj. 58 Jen estas
la familioj de Levi: la familio de la Libniidoj, la familio de la
Ĥebronidoj, la familio de la Maĥliidoj, la familio de la
Muŝiidoj, la familio de la Koraĥidoj. Kaj de Kehat naskiĝis
Amram. 59 Kaj la nomo de la edzino de Amram estis Joĥebed, filino
de Levi, kiu estis naskita al Levi en Egiptujo; kaj ŝi naskis al
Amram Aaronon kaj Moseon kaj ilian fratinon Mirjam. 60 Kaj al
Aaron naskiĝis Nadab kaj Abihu kaj Eleazar kaj Itamar. 61 Sed
Nadab kaj Abihu mortis, kiam ili alportis fremdan fajron antaŭ la
Eternulon. 62 Kaj la nombro de iliaj kalkulitoj estis dudek tri
mil, ĉiuj virseksuloj en la aĝo de pli ol unu monato; ĉar ili ne
estis kalkulitaj kune kun la Izraelidoj, ĉar al ili ne estis
donita posedaĵo inter la Izraelidoj.

63 Tio estas la nombro, kiun kalkulis Moseo kaj la pastro
Eleazar, kiuj kalkulis la Izraelidojn sur la stepoj de Moab ĉe la
Jeriĥa Jordan. 64 Kaj inter ili estis neniu el tiuj, kiujn
kalkulis Moseo kaj la pastro Aaron, kiam ili kalkulis la
Izraelidojn en la dezerto Sinaj. 65 Ĉar la Eternulo diris pri
ili: Ili mortos en la dezerto. Kaj restis el ili neniu, krom
Kaleb, filo de Jefune, kaj Josuo, filo de Nun.

Sekva Ĉapitro →