↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Nombroj

Ĉapitro 27

1 Kaj aliris la filinoj de Celofĥad, filo de Ĥefer, filo de
Gilead, filo de Maĥir, filo de Manase, el la familioj de Manase,
filo de Jozef; kaj jen estas la nomoj de liaj filinoj: Maĥla kaj
Noa kaj Ĥogla kaj Milka kaj Tirca; 2 kaj ili stariĝis antaŭ Moseo
kaj antaŭ la pastro Eleazar kaj antaŭ la estroj kaj la tuta
komunumo ĉe la pordo de la tabernaklo de kunveno, kaj diris: 3
Nia patro mortis en la dezerto, kaj li ne estis inter la anaro,
kiu ribelis kontraŭ la Eternulo en la anaro de Koraĥ; sed pro sia
peko li mortis, kaj filojn li ne havis. 4 Kial malaperu la nomo
de nia patro el inter lia familio, ĉar li ne havis filon? Donu al
ni posedaĵon inter la fratoj de nia patro. 5 Kaj Moseo prezentis
ilian aferon antaŭ la Eternulon. 6 Kaj la Eternulo diris al Moseo
jene: 7 Prave parolas la filinoj de Celofĥad; efektive donu al
ili heredan posedaĵon inter la fratoj de ilia patro, kaj
transirigu la posedaĵon de ilia patro al ili. 8 Kaj al la
Izraelidoj diru jene: Se iu mortos, ne havante filon, tiam
transirigu lian posedaĵon al lia filino; 9 kaj se li ne havas
filinon, tiam donu lian posedaĵon al liaj fratoj; 10 kaj se li ne
havas fratojn, donu lian posedaĵon al la fratoj de lia patro; 11
kaj se lia patro ne havas fratojn, donu lian posedaĵon al lia
proksima parenco el lia familio, ke li heredu ĝin. Kaj tio estu
por la Izraelidoj leĝa juro, kiel la Eternulo ordonis al Moseo.

12 Kaj la Eternulo diris al Moseo: Supreniru sur ĉi tiun monton
Abarim, kaj rigardu la landon, kiun Mi donis al la Izraelidoj. 13
Kaj kiam vi estos vidinta ĝin, vi alkolektiĝos al via popolo, vi
ankaŭ, kiel alkolektiĝis via frato Aaron; 14 ĉar vi malobeis Mian
ordonon en la dezerto Cin, dum la malpaco de la komunumo, ke vi
montru ĉe la akvo Mian sanktecon antaŭ iliaj okuloj--tiu Akvo de
Malpaco ĉe Kadeŝ en la dezerto Cin. 15 Kaj Moseo ekparolis al la
Eternulo, dirante: 16 La Eternulo, Dio de la spiritoj de ĉiu
karno, starigu super la komunumo viron, 17 kiu eliradus antaŭ ili
kaj kiu eniradus antaŭ ili kaj kiu elkondukadus ilin kaj kiu
enkondukadus ilin, por ke ne estu la komunumo de la Eternulo kiel
ŝafoj, kiuj ne havas paŝtiston. 18 Kaj la Eternulo diris al
Moseo: Prenu al vi Josuon, filon de Nun, viron, kiu havas en si
spiriton, kaj metu vian manon sur lin; 19 kaj starigu lin antaŭ
Eleazar, la pastro, kaj antaŭ la tuta komunumo, kaj donu al li
instrukciojn antaŭ iliaj okuloj; 20 kaj metu sur lin parton de
via majesto, por ke aŭskultu lin la tuta komunumo de la
Izraelidoj. 21 Kaj li staru antaŭ la pastro Eleazar kaj demandu
lin pri decido per la signoj de lumo antaŭ la Eternulo; laŭ lia
vorto devas eliri kaj laŭ lia vorto devas eniri li kaj ĉiuj
Izraelidoj kun li kaj la tuta komunumo. 22 Kaj Moseo faris, kiel
ordonis al li la Eternulo; kaj li prenis Josuon kaj starigis lin
antaŭ la pastro Eleazar kaj antaŭ la tuta komunumo; 23 kaj li
metis sur lin siajn manojn kaj donis al li instrukciojn, kiel la
Eternulo parolis per Moseo.

Sekva Ĉapitro →