↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 6

Al la ĥorestro. Por kordaj instrumentoj, por basuloj. Psalmo de
David.

1  Ho Eternulo, ne en Via kolero min riproĉu,
   Kaj ne en Via furiozo min punu.
2  Korfavoru min, ho Eternulo, ĉar mi senfortiĝis;
   Sanigu min, ho Eternulo, ĉar ektremis miaj ostoj.
3  Kaj mia animo forte ektremis;
   Kaj Vi, ho Eternulo, ĝis kiam?
4  Returnu Vin, ho Eternulo, savu mian animon;
   Helpu min pro Via favorkoreco.
5  Ĉar en la morto ne ekzistas memoro pri Vi;
   En Ŝeol, kiu gloros Vin?
6  Mi laciĝis de mia ĝemado;
   Ĉiun nokton mi priverŝas mian liton;
   Per miaj larmoj mi malsekigas mian kuŝejon.
7  Sekiĝis de malĝojo mia vizaĝo,
   Maljuniĝis de ĉiuj miaj premantoj.
8  Foriĝu de mi, ĉiuj, kiuj faras malbonon;
   Ĉar aŭdis la Eternulo la voĉon de mia ploro.
9  Aŭdis la Eternulo mian peton;
   La Eternulo akceptos mian preĝon.
10  Hontigitaj kaj tre teruritaj estos ĉiuj miaj malamikoj;
   Ili forturniĝos kaj tuj estos hontigitaj.

Sekva Ĉapitro →