↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 101

Psalmo de David.

1  Bonecon kaj justecon mi prikantos;
   Al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.
2  Mi penas iri prudente la vojon de pieco;
   Kiam Vi venos al mi?
   Mi iras kun pura koro interne de mia domo.
3  Mi ne metas antaŭ miajn okulojn malbonan aferon;
   Mi malamas farojn de malfideleco,
   Ili ne aliĝas al mi.
4  Koro perversa foriĝu de mi;
   Malbonon mi ne volas koni.
5  Kiu sekrete kalumnias sian proksimulon, tiun mi ekstermos;
   Kiu havas fieran okulon kaj malhumilan koron, tiun mi ne
     toleros.
6  Miaj okuloj restas turnataj al la fideluloj de la tero, ke
     ili sidu kun mi;
   Kiu iras la vojon de pieco, tiu servu al mi.
7  Ne loĝos interne de mia domo iu, kiu agas hipokrite;
   Kiu diras malveron, tiu ne staros antaŭ miaj okuloj.
8  Fervore mi ekstermos ĉiujn malvirtulojn de la lando,
   Por elradikigi el la urbo de la Eternulo ĉiujn krimulojn.

Sekva Ĉapitro →