↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Psalmaro

Psalmo 145

Glorkanto de David.

1  Mi altigos Vin, mia Dio, ho Reĝo,
   Kaj mi benos Vian nomon ĉiam kaj eterne.
2  Ĉiutage mi Vin benos,
   Kaj mi gloros Vian nomon ĉiam kaj eterne.
3  Granda estas la Eternulo kaj tre glorinda,
   Kaj Lia grandeco estas nemezurebla.
4  Generacio al generacio laŭdos Viajn farojn
   Kaj rakontos pri Via potenco.
5  Pri la majesto de Via granda gloro
   Kaj pri Viaj mirindaj faroj mi meditos.
6  La forton de Viaj timindaĵoj oni priparolos,
   Kaj Vian grandecon mi rakontos.
7  Oni gloros la renomon de Via granda boneco,
   Kaj oni prikantos Vian justecon.
8  Kompatema kaj favorkora estas la Eternulo,
   Longetolera kaj kun granda boneco.
9  La Eternulo estas bona por ĉiuj;
   Lia favorkoreco estas super ĉiuj Liaj kreitaĵoj.
10  Gloros Vin, ho Eternulo, ĉiuj Viaj kreitaĵoj,
   Kaj Viaj fideluloj Vin benos.
11  Ili raportos pri la gloro de Via regno
   Kaj parolos pri Via potenco,
12  Por sciigi al la homidoj Lian potencon
   Kaj la majestan gloron de Lia regno.
13  Via reĝeco estas reĝeco eterna,
   Kaj Via regado estas por ĉiuj generacioj.
14  La Eternulo subtenas ĉiujn falantojn
   Kaj restarigas ĉiujn kurbigitojn.
15  Ĉies okuloj estas turnitaj al Vi,
   Kaj Vi donas al ili ilian manĝon en ĝia tempo.
16  Vi malfermas Vian manon
   Kaj satigas favore ĉion vivantan.
17  Justa estas la Eternulo en ĉiuj Siaj vojoj
   Kaj bona en ĉiuj Siaj faroj.
18  Proksima estas la Eternulo por ĉiuj, kiuj Lin vokas,
   Por ĉiuj, kiuj vokas Lin sincere.
19  La deziron de Siaj respektantoj Li plenumas,
   Kaj ilian krion Li aŭdas kaj helpas ilin.
20  La Eternulo gardas ĉiujn Sian amantojn,
   Kaj ĉiujn malvirtulojn Li ekstermas.
21  La gloron de la Eternulo eldiros mia buŝo,
   Kaj ĉiu karno benu Lian sanktan nomon ĉiam kaj eterne.

Sekva Ĉapitro →