↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Sentencoj

Ĉapitro 12

1  Kiu amas instruon, tiu amas scion;
   Sed kiu malamas atentigon, tiu estas malsaĝulo.
2  Bonulo akiras favoron de la Eternulo;
   Sed homo malica estos kondamnita.
3  Ne fortikiĝos homo per malvirto;
   Sed la radiko de virtuloj ne ŝanceliĝos.
4  Brava virino estas krono por sia edzo;
   Sed senhonora estas kiel puso en liaj ostoj.
5  La pensoj de virtuloj estas justeco;
   La meditado de malvirtuloj estas malico.
6  La paroloj de malvirtuloj estas insido pri sango;
   Sed la buŝo de virtuloj ilin savas.
7  La malvirtuloj renversiĝos kaj malaperos;
   Sed la domo de virtuloj staros forte.
8  Oni laŭdas homon laŭ lia saĝo;
   Sed perversulo estos hontigita.
9  Pli bona estas homo negrava, sed laboranta por si,
   Ol homo, kiu serĉas honoron, sed al kiu mankas pano.
10  Virtulo kompatas la vivon de sia bruto;
   Sed la koro de malvirtuloj estas kruela.
11  Kiu prilaboras sian teron, tiu havos sate da pano;
   Sed kiu serĉas vantaĵojn, tiu estas malsaĝulo.
12  Malvirtulo serĉas subtenon de malnobluloj;
   Sed la radiko de virtuloj donas forton.
13  Per siaj pekaj vortoj kaptiĝas malbonulo;
   Sed virtulo eliras el mizero.
14  Per la fruktoj de sia buŝo homo bone satiĝas;
   Kaj laŭ la merito de siaj manoj homo ricevas redonon.
15  La vojo de malsaĝulo estas ĝusta en liaj okuloj;
   Sed saĝulo aŭskultas konsilon.
16  Malsaĝulo tuj montras sian koleron;
   Sed saĝulo ignoras ofendon.
17  Kiu estas verama, tiu eldiras tion, kio estas ĝusta,
   Sed falsama atestulo trompon.
18  Ofte nepripensita parolo vundas kiel glavo;
   Sed la lango de saĝuloj sanigas.
19  Parolo vera restas fortike por ĉiam;
   Sed parolo malvera nur por momento.
20  Malico estas en la koro de malbonintenculoj;
   Sed ĉe la pacigantoj estas ĝojo.
21  Nenio malbona trafos virtulon;
   Sed la malvirtuloj havas plene da malbono.
22  Abomenaĵo por la Eternulo estas buŝo mensogema;
   Sed kiuj agas laŭ vero, tiuj plaĉas al Li.
23  Saĝa homo kaŝas scion;
   Sed la koro de malsaĝuloj elkrias malsaĝecon.
24  La mano de diligentuloj regos;
   Sed mano maldiligenta pagos tributon.
25  Zorgo en la koro de homo ĝin premas;
   Sed amika vorto ĝin ĝojigas.
26  Al la virtulo estas pli bone, ol al lia proksimulo;
   Sed la vojo de malvirtuloj ilin erarigas.
27  Maldiligenteco ne pretigos al si manĝon;
   Sed homo diligenta havas riĉecon.
28  Sur la vojo de virto estas vivo,
   Kaj ĝi estos ebenigita kontraŭ morto.

Sekva Ĉapitro →