↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Sentencoj

Ĉapitro 13

1  Saĝa filo lernas de la patro;
   Sed mokanto ne aŭskultas moralinstruon.
2  La frukto de la buŝo donas al homo bonan manĝon;
   Sed la deziro de krimuloj estas perforto.
3  Kiu gardas sian buŝon, tiu gardas sian animon;
   Kiu tro malfermas sian buŝon, tiu pereas.
4  La animo de maldiligentulo deziras, kaj ne ricevas;
   Sed la animo de diligentuloj satiĝas.
5  Vorton malveran virtulo malamas;
   Sed malvirtulo agas abomene kaj venas al honto.
6  La virto gardas tiun, kiu iras ĝustan vojon;
   Sed la malvirto pereigas pekulon.
7  Unu ŝajnigas sin riĉa, havante nenion;
   Alia ŝajnigas sin malriĉa, havante grandan riĉecon.
8  Per sia riĉeco homo savas sian animon;
   Sed malriĉulo ne aŭskultas atentigon.
9  La lumo de virtuloj brilegas;
   Sed la lumilo de malvirtuloj estingiĝos.
10  Nur de malhumileco venas malpaco;
   Sed la akceptantaj konsilojn havas saĝon.
11  Riĉeco rapide akirita malgrandiĝas;
   Sed kion oni kolektas per laboro, tio multiĝas.
12  Espero prokrastata dolorigas la koron;
   Sed plenumita deziro estas arbo de vivo.
13  Kiu malŝatas diron, tiu malutilas al si mem;
   Sed respektanta ordonon estos rekompencita.
14  Instruo de saĝulo estas fonto de vivo,
   Por evitigi la retojn de la morto.
15  Bona prudento plaĉigas;
   Sed la vojo de perfiduloj estas malglata.
16  Ĉiu prudentulo agas konscie;
   Sed malsaĝulo elmontras malsaĝecon.
17  Malbona sendito falas en malfeliĉon;
   Sed sendito fidela sanigas.
18  Malriĉa kaj hontigata estos tiu, kiu forpuŝas instruon;
   Sed kiu observas instruon, tiu estos estimata.
19  Deziro plenumita estas agrabla por la animo;
   Sed malagrable por la malsaĝuloj estas deturni sin de
     malbono.
20  Kiu iras kun saĝuloj, tiu estos saĝa;
   Sed kamarado de malsaĝuloj suferos doloron.
21  Pekulojn persekutas malbono;
   Sed virtulojn rekompencas bono.
22  Bonulo heredigas la nepojn;
   Kaj por virtulo konserviĝas la havo de pekulo.
23  Multe da manĝaĵo estas sur la kampo de malriĉuloj;
   Sed multaj pereas pro manko de justeco.
24  Kiu ŝparas sian vergon, tiu malamas sian filon;
   Sed kiu lin amas, tiu baldaŭ lin punas.
25  Virtulo manĝas, por satigi sian animon;
   Sed la ventro de malvirtuloj havas mankon.

Sekva Ĉapitro →