↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Luko

Ĉapitro 11

1 Kaj li preĝis en iu loko; kaj kiam li ĉesis preĝi, unu el liaj
disĉiploj diris al li: Sinjoro, instruu nin preĝi, kiel ankaŭ
Johano instruis siajn disĉiplojn. 2 Kaj li diris al ili: Kiam vi
preĝas, diru: Patro, Estu sanktigita Via nomo. Venu Via regno. 3
Donu al ni tagon post tago nian ĉiutagan panon. 4 Kaj pardonu al
ni niajn pekojn, ĉar ni ankaŭ pardonas al ĉiu, kiu ŝuldas al ni.
Kaj ne konduku nin en tenton.

5 Kaj li diris al ili: Kiu el vi havos amikon, kaj iros al li
noktomeze, kaj diros al li: Amiko, pruntu al mi tri panojn; 6 ĉar
amiko mia venis al mi post vojaĝo, kaj mi ne havas, kion meti
antaŭ lin; 7 kaj tiu de interne respondos kaj diros: Ne ĝenu min;
la pordo estas jam fermita, kaj miaj infanoj kun mi estas en
lito; mi ne povas min levi kaj doni al vi? 8 Mi diras al vi:
Kvankam li ne volos pro sia amikeco al li leviĝi kaj doni al li,
tamen, pro ĉi ties persisteco li leviĝos kaj donos al li tiom,
kiom li bezonas. 9 Kaj mi diras al vi: Petu, kaj al vi estos
donite; serĉu, kaj vi trovos; frapu, kaj al vi estos malfermite.
10 Ĉar ĉiu petanto ricevas; kaj la serĉanto trovas; kaj al la
frapanto estos malfermite. 11 Kaj de kiu el vi, kiu estas patro,
filo petos panon, kaj li donos al li ŝtonon? aŭ se li petas
fiŝon, ĉu li anstataŭ fiŝo donos al li serpenton? 12 Aŭ se li
petos ovon, ĉu li donos al li skorpion? 13 Se vi do, estante
malbonaj, scias doni bonajn donacojn al viaj infanoj, des pli via
Patro ĉiela donos la Sanktan Spiriton al tiuj, kiuj petos al Li.

14 Kaj li estis elpelanta demonon, kiu estis muta. Kaj kiam la
demono eliris, la mutulo parolis; kaj la homamaso miregis. 15 Sed
iuj el ili diris: Per Baal-Zebub, la estro de la demonoj, li
elpelas demonojn. 16 Kaj aliaj, tentante lin, postulis de li
signon el la ĉielo. 17 Sed li, sciante iliajn pensojn, diris al
ili: Ĉiu regno, dividita kontraŭ si, dezertiĝas; kaj domo,
dividita kontraŭ domo, falas. 18 Kaj se ankaŭ Satano dividiĝas
kontraŭ si, kiel staros lia regno? ĉar vi diras, ke per Baal-
Zebub mi elpelas demonojn. 19 Kaj se per Baal-Zebub mi elpelas
demonojn, per kiu viaj filoj ilin elpelas? tial ili estos viaj
juĝantoj. 20 Sed se per la fingro de Dio mi elpelas demonojn,
tiam la regno de Dio jam venis sur vin. 21 Kiam fortulo plene
armita gardas sian palacon, en paco estas liaj posedaĵoj; 22 sed
kiam venas iu pli forta ol li kaj venkos lin, li forprenas lian
plenarmilaron, al kiu li fidis, kaj disdonas lian havon. 23 Kiu
ne estas kun mi, tiu estas kontraŭ mi; kaj kiu ne kolektas kun
mi, tiu disĵetas. 24 Kiam la malpura spirito eliris el homo, ĝi
trairas tra senakvaj lokoj, serĉante ripozon; kaj ne trovante
ĝin, diras: Mi reiros al mia domo, el kie mi eliris. 25 Kaj
alveninte, ĝi trovas ĝin balaita kaj ornamita. 26 Tiam ĝi iras
kaj alprenas al si sep aliajn spiritojn pli malbonajn ol ĝi mem,
kaj ili, enirinte, loĝas tie; kaj la fina stato de tiu homo
fariĝas pli malbona, ol la unua.

27 Kaj dum li ĉi tion parolis, unu virino el la homamaso levis
sian voĉon, kaj diris al li: Feliĉaj estas la ventro, kiu naskis
vin, kaj la mamoj, kiujn vi suĉis. 28 Sed li diris: Sed pli
ĝuste, feliĉaj estas tiuj, kiuj aŭdas la vorton de Dio kaj
observas ĝin.

29 Kaj kiam la homamaso kolektiĝis al li, li ekparolis, dirante:
Ĉi tiu generacio estas malbona generacio; ĝi serĉas signon, kaj
signo ne estos donita al ĝi, krom la signo de Jona. 30 Ĉar kiel
Jona estis signo por la Nineveanoj, tiel ankaŭ estos la Filo de
homo por ĉi tiu generacio. 31 La reĝino de la sudo leviĝos en la
juĝado kun la viroj de ĉi tiu generacio, kaj ilin kondamnos; ĉar
ŝi venis el la finoj de la tero, por aŭskulti la saĝon de
Salomono; kaj jen iu pli granda ol Salomono estas ĉi tie. 32
Viroj Nineveanoj staros en la juĝado kun ĉi tiu generacio, kaj
ĝin kondamnos; ĉar ili pentis pro la predikado de Jona; kaj jen
iu pli granda ol Jona estas ĉi tie.

33 Kiam oni ekbruligis lampon, oni metas ĝin ne en kaŝejon, nek
sub grenmezurilon, sed sur la lampingon, por ke la enirantoj povu
vidi la lumon. 34 La lampo de via korpo estas via okulo; kiam via
okulo estas sendifekta, via tuta korpo estas luma; sed kiam ĝi
estas malbona, via korpo ankaŭ estas malluma. 35 Tial viglu, ke
la lumo, kiu estas en vi, ne estu mallumo. 36 Tial, se via tuta
korpo estas luma, havante nenian malluman parton, ĝi estos tute
lumplena, kiel kiam la lampo lumas al vi per sia brilo.

37 Kaj dum li parolis, unu Fariseo invitis lin matenmanĝi kun li;
kaj li eniris kaj sidiĝis. 38 Kaj la Fariseo, ekvidinte, miris,
ke li ne lavis sin antaŭ la matenmanĝo. 39 Kaj la Sinjoro diris
al li: Vi Fariseoj purigas la eksteron de kaliko kaj plado, sed
via interno estas plena de rabado kaj malvirto. 40 Malsaĝuloj! ĉu
Tiu, kiu faris la eksteron, ne faris ankaŭ la internon? 41 Tamen,
uzu por almozo la internaĵojn, kaj jen ĉio estas al vi pura.

42 Sed ve al vi, Fariseoj! ĉar vi pagas dekonaĵojn de mento kaj
ruto kaj ĉiu vegetaĵo, kaj preterlasas juĝon kaj amon al Dio; ĉi
tion vi devus fari, kaj tion ne preterlasi. 43 Ve al vi,
Fariseoj! ĉar vi amas la ĉefseĝojn en la sinagogoj, kaj la
salutojn sur la placoj. 44 Ve al vi! ĉar vi similas tombojn ne
vidatajn; kaj la homoj, kiuj iras super ili, ne scias.

45 Kaj unu el la leĝistoj responde diris al li: Majstro, dirante
ĉi tion, vi ankaŭ nin riproĉas. 46 Kaj li diris: Ve ankaŭ al vi,
leĝistoj! ĉar vi ŝarĝas homojn per ŝarĝoj malfacile porteblaj,
kaj vi mem ne tuŝas eĉ per unu el viaj fingroj la ŝarĝojn. 47 Ve
al vi! ĉar vi konstruas la tombojn de la profetoj, kiujn viaj
patroj mortigis. 48 Tial vi estas atestantoj, kaj konsentas al la
faroj de viaj patroj; ĉar ili mortigis ilin, kaj vi konstruas la
tombojn. 49 Tial ankaŭ diris la saĝo de Dio: Mi sendos al ili
profetojn kaj apostolojn, kaj iujn el tiuj ili mortigos kaj
persekutos; 50 por ke la sango de ĉiuj profetoj, kiu estis
elverŝita de post la komenco de la mondo, estu postulita el ĉi
tiu generacio, 51 de la sango de Habel ĝis la sango de Zeĥarja,
kiu pereis inter la altaro kaj la sankta domo; jes, mi diras al
vi: Ĝi estos postulita el ĉi tiu generacio. 52 Ve al vi,
leĝistoj! ĉar vi forprenis la ŝlosilon de la scio; vi mem ne
eniris, kaj vi malhelpis la enirantajn.

53 Kaj kiam li eliris el tie, la skribistoj kaj la Fariseoj
atakis lin insiste, kaj instigis lin paroli pri multaj aferoj; 54
insidante kontraŭ li, por kapti ion el lia buŝo.

Sekva Ĉapitro →