↑ Enhavo
← Antaŭa Ĉapitro

Luko

Ĉapitro 12

1 Dume, kiam la miriadoj de la homamaso kunkolektiĝis tiel, ke
ili piedpremis unu la alian, li ekparolis al siaj disĉiploj,
dirante unue: Gardu vin kontraŭ la fermentaĵo de la Fariseoj, kiu
estas hipokriteco. 2 Sed estas nenio kovrita, kio ne estos
elmontrita; kaj nenio kaŝita, kio ne estos sciata. 3 Tial, kion
vi diris en la mallumo, tio estos aŭdita en la lumo; kaj kion vi
parolis en orelon en internaj ĉambroj, tio estos proklamita sur
la tegmentoj. 4 Kaj mi diras al vi, miaj amikoj: Ne timu tiujn,
kiuj mortigas la korpon, kaj poste ne povas fari ion plu. 5 Sed
mi montros al vi, kiun vi devas timi: Timu Tiun, kiu, mortiginte,
plue havas aŭtoritaton enĵeti en Gehenan; jes, mi diras al vi:
Tiun timu. 6 Ĉu oni ne vendas kvin paserojn por du asaroj? kaj eĉ
unu el ili ne estas forgesita antaŭ Dio. 7 Sed eĉ la haroj de via
kapo estas ĉiuj kalkulitaj. Ne timu; vi pli valoras ol multaj
paseroj. 8 Kaj mi diras al vi: Ĉiun, kiu konfesos min antaŭ la
homoj, la Filo de homo ankaŭ konfesos antaŭ la anĝeloj de Dio; 9
sed kiu malkonfesos min antaŭ la homoj, tiu estos malkonfesita
antaŭ la anĝeloj de Dio. 10 Kaj por ĉiu, kiu parolos vorton
kontraŭ la Filo de homo, estos pardono; sed por tiu, kiu
blasfemas kontraŭ la Sankta Spirito, ne estos pardono. 11 Kaj
kiam oni kondukos vin antaŭ la sinagogojn kaj regantojn kaj
aŭtoritatulojn, ne zorgu, kiel aŭ kion respondi, aŭ kion diri; 12
ĉar la Sankta Spirito instruos al vi en tiu horo mem tion, kion
vi devas diri.

13 Kaj unu el la homamaso diris al li: Majstro, diru al mia
frato, ke li dividu kun mi la heredaĵon. 14 Sed li diris al li:
Ho viro, kiu starigis min super vi kiel juĝanton aŭ dividanton?
15 Kaj li diris al ili: Zorgu, kaj gardu vin kontraŭ ĉia avideco,
ĉar la vivo de homo ne konsistas en la abundeco de liaj
posedaĵoj. 16 Kaj li parolis al ili parabolon, dirante: La bieno
de unu riĉulo donis abunde; 17 kaj li konsideris, dirante: Kion
mi faru, ĉar mi ne havas lokon, kie mi povas amasigi miajn
fruktojn? 18 Kaj li diris: Jen kion mi faros: mi disbatos miajn
grenejojn kaj konstruos pli grandajn, kaj tie mi amasigos mian
grenon kaj miajn posedaĵojn. 19 Kaj mi diros al mia animo: Animo,
vi havas multajn posedaĵojn, provizitajn por multaj jaroj;
ripozu, manĝu, trinku, estu gaja. 20 Sed Dio diris al li: Ho
senprudentulo! ĉi tiun nokton oni postulas de vi vian animon;
kies estos tio, kion vi preparis? 21 Tia estas tiu, kiu kolektas
por si trezoron, kaj ne estas riĉa rilate Dion.

22 Kaj li diris al siaj disĉiploj: Tial mi diras al vi: Ne zorgu
pri via vivo, kion vi manĝu; nek pri via korpo, kion vi surmetu.
23 Ĉar la vivo estas pli ol nutraĵo, kaj la korpo pli ol vestaĵo.
24 Pripensu la korvojn, ke ili ne semas, nek rikoltas, kaj ne
havas provizejon nek grenejon; kaj Dio nutras ilin; kiom pli vi
valoras, ol la birdoj! 25 Kaj kiu el vi per zorgado povas aldoni
unu ulnon al sia staturo? 26 Se do vi ne povas fari eĉ la plej
malgrandan aferon, kial vi zorgas pri la ceteraj? 27 Pripensu la
liliojn, kiel ili kreskas; ili ne laboras, nek ŝpinas; tamen mi
diras al vi: Eĉ Salomono en sia tuta gloro ne estis ornamita
tiel, kiel unu el ĉi tiuj. 28 Sed se Dio tiel vestas la kampan
herbaĵon, kiu hodiaŭ ekzistas, kaj morgaŭ estos ĵetata en fornon,
kiom pli certe Li vestos vin, ho malgrandfiduloj! 29 Kaj ne
serĉu, kion vi manĝos, kaj kion vi trinkos, kaj ne estu dubemaj.
30 Ĉar pri ĉio tio serĉas la nacioj de la mondo; sed via Patro
scias, ke vi tion bezonas. 31 Sed celu Lian regnon, kaj ĉio tio
estos aldonita al vi. 32 Ne timu, malgranda grego; ĉar bone
plaĉis al la Patro doni al vi la regnon. 33 Vendu viajn
posedaĵojn, kaj donu almozon; faru por vi monujojn, kiuj ne
fariĝos malnovaj, trezoron ne mankontan en la ĉielo, kie ŝtelisto
ne alproksimiĝas kaj tineo ne detruas. 34 Ĉar kie estas via
trezoro, tie estos ankaŭ via koro.

35 Viaj lumboj estu zonitaj, kaj viaj lampoj estu brulantaj; 36
kaj vi mem estu similaj al viroj, kiuj atendas sian sinjoron,
kiam li revenos de la edziĝa festo; por ke ili tuj malfermu al
li, kiam li venos kaj frapos. 37 Feliĉaj estas tiuj servistoj,
kiujn la sinjoro, kiam li venos, trovos viglaj; vere mi diras al
vi, ke li sin zonos, kaj sidigos ilin por manĝi, kaj mem venos
kaj servos al ili. 38 Kaj se li alvenos nokte dum la dua
gardoparto, aŭ dum la tria gardoparto, kaj tiel ilin trovos,
feliĉaj estas tiuj servistoj. 39 Sed sciu, ke se la domomastro
scius, je kioma horo la ŝtelisto venos, li maldormus kaj ne lasus
sian domon trafosiĝi. 40 Vi ankaŭ estu pretaj, ĉar en tiu horo,
kiun vi ne pripensas, la Filo de homo venos.

41 Kaj Petro diris: Sinjoro, ĉu vi parolas ĉi tiun parabolon por
ni, aŭ ankaŭ por ĉiuj? 42 Kaj la Sinjoro diris: Kiu do estas la
fidela kaj saĝa administranto, kiun lia sinjoro starigos super
sia servantaro, por doni al ili ĝustatempe ilian porcion da
nutraĵo? 43 Feliĉa estas tiu servisto, kiun lia sinjoro, veninte,
trovos aganta tiel. 44 Vere mi diras al vi, ke li starigos lin
super ĉio, kion li havas. 45 Sed se tiu servisto diros en sia
koro: Mia sinjoro prokrastas sian alvenon; kaj komencos bati la
knabojn kaj la knabinojn, kaj manĝos kaj trinkos kaj ebriiĝos, 46
la sinjoro de tiu servisto alvenos en tago, kiam li ne atendas,
kaj en horo, pri kiu li ne scias; kaj tranĉe skurĝos lin, kaj
difinos por li parton kun la senfiduloj. 47 Kaj tiu servisto, kiu
sciis la volon de sia sinjoro, kaj nenion pretigis, nek faris laŭ
lia volo, suferos multajn batojn; 48 sed tiu, kiu ne sciis, kaj
laŭ siaj agoj meritis batojn, suferos malmultajn batojn. Kaj al
kiu multo estas donita, el tiu estos multo postulata; kaj al kiu
oni multon komisiis, el tiu oni des pli multon postulos.

49 Mi alvenis, por ĵeti fajron sur la teron; kaj kion mi volas,
se jam ĝi ekbrulis? 50 Sed mi havas bapton, per kiu esti baptita;
kaj kiel mi premiĝas, ĝis ĝi estos plenumita! 51 Ĉu vi supozas,
ke mi alvenis, por doni pacon sur la tero? Mi diras al vi: Ne;
sed pli vere disigon; 52 ĉar de nun estos kvin el unu domo
disigitaj, tri kontraŭ du, kaj du kontraŭ tri. 53 Estos disigitaj
patro kontraŭ filo, kaj filo kontraŭ patro; patrino kontraŭ
filino, kaj filino kontraŭ patrino; bopatrino kontraŭ bofilino,
kaj bofilino kontraŭ bopatrino.

54 Kaj li diris al la homamasoj: Kiam vi vidas nubon leviĝantan
en la okcidento, vi tuj diras: Venos pluveto; kaj tiel fariĝas.
55 Kaj kiam blovas la suda vento, vi diras: Estos varmego; kaj
tiel fariĝas. 56 Ho hipokrituloj! vi scias esplori la aspekton de
la tero kaj de la ĉielo; sed kial vi ne scias esplori ĉi tiun
tempon? 57 Kaj kial eĉ per vi mem vi ne juĝas, kio estas justa?
58 Ĉar dum vi iradas kun via kontraŭulo al la reganto, survoje
klopodu liberiĝi de li; por ne lasi, ke li trenu vin al la
juĝisto, kaj la juĝisto vin transdonu al la oficisto de la
tribunalo, kaj la oficisto vin ĵetu en malliberejon. 59 Mi diras
al vi: Vi neniel el tie eliros, ĝis vi pagos la lastan lepton.

Sekva Ĉapitro →